×
 

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Vid AcadeMedias årsstämma i Stockholm idag den 30 november 2021 beslutades följande.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Johan Andersson, Ann-Marie Begler, Anders Bülow, Pia Rudengren, Silvija Seres och Håkan Sörman omvaldes till styrelseledamöter. Jan Bernhardsson valdes till ny styrelseledamot. Anders Bülow valdes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter och att PricewaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets revisor, med Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 3 010 000 (2 836 000) kr kronor att fördelas med 630 000 (600 000) kronor till styrelsens ordförande och 280 000 (263 000) kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 170 000 (158 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 85 000 (79 000) kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen, 70 000 (65 000) kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 35 000 (33 000) kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt 110 000 (105 000) kronor till ordföranden kvalitetsutskottet och 55 000 (53 000) kronor till envar av övriga ledamöter i kvalitetsutskottet som inte är anställda i koncernen. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av räkenskaper, beslut om resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020/2021. I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att en utdelning om 1,75 krona per aktie ska lämnas för räkenskapsåret 2020/2021 och att avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 2 december 2021. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 7 december 2021. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för den verkställande direktören.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Långsiktigt incitamentsprogram i form av aktiematchningsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiematchningsprogram för nyckelpersoner inom AcadeMedia-koncernen, samt beslutade att anta säkringsåtgärder, i form av omvandling och överlåtelse av egna C-aktier, i enlighet med i styrelsens förslag.

Långsiktigt incitamentsprogram i form av emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 765 000 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom AcadeMedia-koncernen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att besluta om emission av stamaktier. Syftet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Bemyndigandet innebär att styrelsen kan besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av stamaktier vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor, i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst fem procent.

*****

Presentation från den verkställande direktörens anförande på årsstämman kommer finnas tillgänglig på https://academedia.se/investerare/bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-2021/. Här återfinns även de förslag som legat till grund för besluten ovan och, senast den 14 december 2021, protokoll från årsstämman.

För mer information, kontakta:
Hanna Clausén, IR-ansvarig
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Jennie Thingwall, Senior Bolagsjurist
Telefon: +46 76 14 111 59
E-post: jennie.thingwall@academedia.se  


Om AcadeMedia
cadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se.