×
 

Retroaktiv skolpeng - rätt eller fel?

De senaste dagarna har Dagens Nyheter och Dagens ETC rapporterat om att skolor som ingår i AcadeMedia (och andra friskolor) har rätt till retroaktiv skolpeng. Skälet till det är att vissa kommuner, i det här fallet Sundbyberg, under flera år låtit bli att följa den lag som säger att elever i kommunala och fristående skolor har rätt till samma ersättning för sin utbildning.

När kommunen skjuter till mer pengar till de kommunala skolorna ska de elever i kommunen som går i fristående skolor få samma tillskott. Skollagen innehåller en princip om lika villkor som innebär att alla elever har rätt till samma skolpeng oavsett vilken skola de går i. Om friskolan ligger i den egna kommunen, eller i grannkommunen, spelar ingen roll.

AcadeMedias chefsjurist Jonas Nordström kommenterar.

-Det kan tyckas märkligt att friskolor ska få pengar flera år i efterhand men sådana här situationer uppstår bara när kommunerna inte följer de regelverk som finns. Det handlar inte om att vi letar kryphål, regelverket är glasklart. Problemet är inte att vi och andra fristående aktörer kontrollerar att regelverket följs, problemet är att många kommuner inte följer reglerna.

En del av kritiken handlar om att det är orimligt att friskolor också ska få ekonomiskt tillskott för att kostnaderna i de kommunala skolorna ökar.

-Om kommunen behöver skjuta till mer pengar än vad man budgeterat för, och att det upprepas år efter år, så är det en tydlig indikation på att man satt en för låg budget för skolan. Det innebär ju att även de fristående skolorna borde ha haft mer pengar från början eftersom ersättningen till friskolor baseras på budgeten för den kommunala skolan, säger Jonas Nordström.

-Det finns säkert fall där friskolorna klarat att hålla sin budget, men att kostnaderna i de kommunala skolorna ökat, men det kan också vara så att den fristående huvudmannen fått skjuta till egna pengar för att kompensera för att skolorna inte fått korrekt ersättning. När kommuner sätter det här i system behöver någon reagera.

Jonas Nordström medger att dagens system är fullt av brister.

-Hela systemet med skolpengen måste ses över. Riksrevisionen har riktat skarp kritik, bland annat mot att det är svårt att bedöma hur kommunerna beräknar skolpengen. Det skiljer sig enormt och kraven på uppföljning är närmast obefintliga. Men så länge vi har det här systemet behöver alla ta ansvar för att det följs.

I en utredning kommer regeringen att titta närmare på om ersättningen till kommunala och fristående skolor är rättvis och likvärdig.

-När ett nytt regelverk träder i kraft är det naturligtvis det som gäller. Om det kan beläggas att kommunala skolor i alla lägen har fasta kostnader som fristående skolor inte har är det rimligt att de ersätts för det. Men det är inte rimligt att lokalpolitiker redan nu fattar godtyckliga beslut som strider mot lagen. Då får vi än mer oreda i ett redan rörigt system.