×
 

Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Rätt att delta vid bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 november 2016, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 11 november 2016.

Anmälan ska ske skriftligen via post till AcadeMedia AB (publ), c/o Euroclear Sweden, ”Årsstämma”, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 92 17 vardagar mellan klockan 09:00 och 17:00. Aktieägare som är fysiska personer har även möjlighet att anmäla sig via bolagets webbplats, https://corporate.academedia.se/. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets webbplats, https://corporate.academedia.se/, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 11 november 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster
I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 94 100 000 stamaktier vilka berättigar till en (1) röst per aktie vid bolagsstämman. Vidare innehar bolaget 165 000 egna aktier av serie C som berättigar till en tiondels (1/10) röst per aktie som inte kan företrädas vid bolagsstämman. Det finns därmed totalt 94 265 000 aktier och 94 116 500 röster i bolaget, av vilka 94 100 000 aktier och röster kan företrädas vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning
1.             Årsstämmans öppnande
2.             Val av ordförande vid årsstämman
3.             Upprättande och godkännande av röstlängd
4.             Godkännande av dagordningen
5.             Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6.             Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7.             Anförande av verkställande direktören
8.             Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9.             Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10.          Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11.          Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12.          Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
13.          Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14.          Val av styrelseledamöter och revisorer
15.          Beslut om principer för utseende av valberedning
16.          Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17.          Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
18.          Årsstämmans avslutande

Ärende 2 samt 12-14 – Valberedningens förslag till årsstämman 2016
Valberedningen för AcadeMedia AB (publ), som består av Rune Andersson (Mellby Gård och valberedningens ordförande), Ulf Mattsson (styrelsens ordförande), Erika Henriksson (Marvin Holding Limited) och Johan Lannebo (Lannebo Fonder), föreslår följande:

-       att Ulf Mattsson utses till ordförande vid årsstämman,
-       att antalet styrelseledamöter ska vara sex stämmovalda ledamöter utan suppleanter, vilket är inom ramen för bolagsordningen som stipulerar minst tre och maximalt tio ledamöter,
-       att antalet revisorer ska vara två utan suppleanter,
-       att styrelsearvodet fastställs till totalt 2 050 000 (2 400 000) kronor att fördelas med 500 000 (500 000) kronor till styrelsens ordförande och 250 000 (250 000) kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 100 000 (100 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet och 50 000 (50 000) kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen samt 50 000 (100 000) kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 25 000 (50 000) kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen,
-       att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
-       att styrelseledamöterna Ulf Mattsson, Harry Klagsbrun, Helen Fasth Gillstedt, Erika Henriksson, Silvija Seres och Anders Bülow omväljs, medan Torbjörn Magnusson avböjt omval,
-       att styrelseordförande Ulf Mattsson omväljs,
-       att EY AB, med Staffan Landén som huvudansvarig revisor och Oskar Wall som personvald revisor, omväljs, vilket baseras på rekommendation från revisionsutskottet, och
-       att principerna för utseende av valberedningen justeras i enlighet med nedan förslag till årsstämman.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på https://corporate.academedia.se/.

Ärende 10 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2015/2016 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ärende 15 – Beslut om principer för utseende av valberedning
Valberedningen föreslår principer för utseende av valberedning enligt följande.

Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal samt att styrelsens ordförande ska vara adjungerad. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.  

Vid en ägarförändring bland de tre största aktieägarna som inträffar efter utgången av räkenskapsårets tredje kvartal och senast tre månader före årsstämman och som innebär att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Ärende 16 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget enligt följande.

AcadeMedia ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningar inom AcadeMedia ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. För information om utbetalda ersättningar till ledande befattningshavare hänvisas till årsredovisningen för 2015/2016.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen. Ersättningen till ledande befattningshavare ska kunna bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner. Om lokala förhållanden motiverar variationer i ersättningsprinciperna får sådana variationer förekomma.

Den fasta ersättningen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den fasta lönen ska ses över årligen. Ledande befattningshavare kan erbjudas kontantbonusar. Rörlig ersättning som utgår kontant får uppgå till högst 50 procent av den årliga fasta ersättningen. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman. Pension ska, där så är möjligt, vara premiebaserad. För verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare kan premien, i de fall då premiebaserad pension är tillämplig, utgöra upp till 30 procent av den fasta lönen. Styrelsen har rätt att utan hinder av ovanstående istället erbjuda andra lösningar som kostnadsmässigt är likvärdiga med ovanstående.

Mellan bolaget och verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida ska gälla en uppsägningstid om sex månader, alternativt 12 månader om verkställande direktören avser att ta ny anställning i företag som bedriver konkurrerande verksamhet. För övriga ledande befattningshavare ska gälla en uppsägningstid om fyra till 12 månader.[*] Under uppsägningstiden ska normal lön utgå. Vid uppsägning från bolagets sida ska verkställande direktören ha rätt till ett avgångsvederlag om 12 månadslöner. Övriga ledande befattningshavare kan, vid uppsägning från bolagets sida, ha rätt till avgångsvederlag om upp till 12 månadslöner. Avgångsvederlag är ej semester- eller pensionsgrundande och är i normalfallet avräkningsbart mot en framtida anställningsinkomst som erhålls under den tid då avgångsvederlag utgår.

Ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga övriga förmåner, såsom tjänstebil, företagshälsovård etc. Sådana övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Styrelsen har rätt att avvika från riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Ärende 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

_____________________

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 17 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2015/2016 och övrigt beslutsunderlag, inklusive valberedningens motiverade yttrande och revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen kommer senast den 27 oktober 2016 att hållas tillgängliga hos bolaget, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 101 24 Stockholm samt på https://corporate.academedia.se/, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Stockholm i oktober 2016

AcadeMedia AB (publ)

Styrelsen

[*] I enstaka fall då ledande befattningshavare kommit in i koncernen vid förvärv kan villkoren avvika.