×
 

Säsongsvariationer

AcadeMedias fyra segment har olika säsongsvariationer. De tre skolsegmenten har en återkommande säsongsvariation som typiskt sett innebär att första halvåret, juli till december, är svagare både sett till omsättning och resultat.

Det beror främst på lov och semestrar samt den årliga lönerevisionen. Andra halvåret, januari till juni, är starkare då omsättningen typiskt sett ökar till följd av de årliga skolpengsrevideringar samt fler barn och elever. samtidigt som Vuxenutbildningssegmentet har en mer oregelbunden säsongsvariation, men med en stabil portfölj är typiskt sett är Q4 och Q1 mindre kvartal medan Q2 och Q3 är starkare kvartal på grund av fördelningen av antalet utbildningsdagar under året. Säsongsvariationen inom vuxenutbildningssegmentet kan dock få kraftiga avvikelser från detta i samband med att större kontraktsomställningar eller implementering av samhällssatsningar.

Nedan är en sammanställning över de viktigaste händelserna som driver säsongsvariationen för AcadeMedia under året. Beskrivningen av AcadeMedias säsongsvariationer är en redogörelse baserat på erfarenheter och ordinarie mönster.
Covid-19 har haft en stor inverkan på vår verksamhet varpå 2019/20 blev speciellt. Ur ett ekonomiskt perspektiv var effekten dock begränsad. Blir pandemin långdragen är det möjligt att säsongsvariationen förändras.

Lov och semestrar

Första kvartalet av koncernens räkenskapsår löper delvis under skolornas sommarlov. Under denna period, då ingen verksamhet bedrivs, är koncernens intäkter lägre än övriga kvartal. Även personalkostnader är lägre då personalen har semester. Detta gäller även våra norska verksamheter.

För vuxenutbildningssegmentet kan antalet arbetsdagar eller utbildningsdagar i perioden kan påverka. Dessa styrs bland annat av semesterperioder och större helgdagar såsom jul, nyår och påsk.

Lönejusteringar

Lönejusteringar för koncernens medarbetare sker årligen. Den största andelen av koncernens medarbetare utgörs av lärare, för vilka årliga lönejusteringar genomförs från och med den 1 september. Från detta datum ökar personalkostnaderna utan att skolpengen höjs i motsvarande mån. Det innebär att det andra kvartalet i räkenskapsåret normalt medför lägre marginaler.

Skolpengsrevidering

Skolpengen justeras först vid respektive kalenderårsskifte i Sverige, Norge och Tyskland. Detta får till följd att intäkterna ökar under tredje och fjärde kvartalet utan någon egentlig förändring i kostnadsstrukturen. Det fjärde kvartalet är normalt sett det resultatmässigt starkaste. Dels av ovan nämnd anledning och dels på grund av att direkta kostnader minskar. Exempelvis minskar måltidsförsörjningen och semesterperioden börjar, medan intäkterna inte minskar i samma takt.

Under våren kan också vissa retroaktiva ersättningar från kommunerna erhållas beroende på om kommunernas bokslut visar på högre kostnader än vad som budgeterats i skolpengsberäkningarna.

Elevtalsutveckling

Inom förskola och grundskola tillkommer barn löpande under året, framför allt i maj och juni, varvid intäkterna ökar i motsvarande mån. Inom gymnasieskolan minskar istället elevtalen under året på grund av att eleven hoppar av sin utbildning. Man kan också se elevtapp under sommarloven.

Norges personaltäthetsregler förstärker säsongsvariationen. Förskolorna i Norge har samma säsongsvariation, dock är mönstret förstärkt av de nationella personaltäthetsreglerna. Yngre barn kräver högre personaltäthet än äldre barn. Växlingen, alltså när yngre barn ses som äldre, sker vid kalenderårsskiftet. Det leder till en högre bemanning under första halvåret jämfört med andra halvåret.

Du kanske också är intresserad av