×
 

Operativa risker

Variationer i efterfrågan och antal elever

Efterfrågan på utbildningstjänster följer demografiska faktorer samt de stora trenderna i samhället och inom utbildningsväsendet. En växande befolkning, samhällets vilja till ökade investeringar i utbildning kombinerat med allmänhetens positiva inställning till både valfrihet inom utbildning och fristående utbildningsaktörer, driver efterfrågan på fristående aktörers utbildningstjänster. Detta har lett till att allt fler elever söker sig till fristående utbildningsanordnare i de länder där vi verkar och till AcadeMedias verksamheter.

AcadeMedia konkurrerar med såväl offentliga som andra privata och ideella utbildningsaktörer. Konkurrensen är oftast mycket lokal på orten och kan öka om nya skolor/aktörer etablerar sig. Skulle koncernen tappa i anseende och attraktivitet kan detta leda till lägre elev och deltagarantal, vilket slår mot omsättning och det låga kapacitetsutnyttjandet påverkar marginal och lönsamhet.

AcadeMedia har över lag ett gott anseende och arbetar systematiskt med kvalitetsuppföljning och verksamhetsutveckling inom samtliga segment och verksamheter.

Skulle efterfrågan på koncernens utbildningstjänster och elevtalen minska kan det få negativ inverkan på koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till försörjning av kvalificerade medarbetare och lönekostnader

AcadeMedias verksamhet är personalintensiv och 2019/20 stod personalkostnader för 67 (67) procent av kostnadsmassan. Välutbildade medarbetare, inklusive ledningspersoner, lärare, förskolepedagoger och övrig personal är en kritisk framgångsfaktor för att kunna erbjuda hög kvalitet i undervisningen samt för att ha relevanta tillstånd inom AcadeMedias verksamheter. Tillgången till utbildad personal är en utmaning för branschen som helhet i samtliga länder som AcadeMedia är verksam i.

I Sverige har ökade behörighetskrav för lärare, i kombination med en generell lärarbrist och politiskt tryck, pressat lärarlönerna uppåt. Löneökningar, delvis framförhandlade på central nivå, utan eller med begränsad inblandning från AcadeMedia, kan medföra ökade kostnader. Enligt svensk och norsk lag ska lika villkor gälla för fristående och kommunala aktörer och generellt ökade kostnader i branschen bör inte drabba AcadeMedia på sikt. Tillämpningen av lika villkor och transparensen från kommunerna är dock tidvis bristfällig. Det kan inte garanteras att eventuella löneökningar omedelbart, eller överhuvudtaget, kompenseras genom motsvarande höjning av skolpengen.

Den tyska förskolemarknaden är under uppbyggnad och efterfrågan på förskoleplatser är betydligt större än tillgången. I dagsläget råder det brist på kvalificerade medarbetare, vilket är en förutsättning för expansion. AcadeMedia jobbar aktivt med att skapa bra arbetsplatser för att vara en attraktiv arbetsgivare.

AcadeMedia har mycket kompetenta medarbetare och bedriver fortlöpande kompetensutveckling. Det finns dock alltid risk för att enskilda medarbetare inte presterar i enlighet med koncernens kvalitetskrav och interna riktlinjer. AcadeMedia följer noga upp hur verksamheten utvecklas och har kapacitet för att ta hand om medarbetarutveckling på ett effektivt sätt.

Till följd av koncernens decentraliserade verksamhetsstruktur är AcadeMedia beroende av att chefer för verksamhetssegmenten, utbildningsdirektörer och rektorer, för de olika verksamheterna säkerställer att medarbetarnas prestationer är i linje med uppställda krav och interna riktlinjer.

Det är mycket viktigt för AcadeMedia att ha goda relationer med sina medarbetare. Precis som i alla verksamheter förekommer emellertid regelmässigt konflikter och diskussioner i denna samverkan och det finns en risk att tvister och meningsskiljaktigheter kan uppstå framöver, vilket skulle kunna resultera i strejker eller andra störningar.

Lärarbrist och ökade lönekostnader kan få negativ inverkan på koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till lokaltillgång

AcadeMedias verksamheter bedrivs i huvudsak i hyrda lokaler. En förutsättning för attraktivitet, tillväxt och kontinuerlig drift är tillgången till bra lokaler i attraktiva lägen. Rörligheten i elever, studenter och vuxendeltagare ökar med ålder. Förskolor är beroende av närområdets demografi samtidigt som gymnasieutbildningar i centrala storstadsområden uppfattas som mer attraktiva bland studenterna. Med dagens urbanisering blir tillgången till centrala lägen svårare, vilket kan begränsa möjligheten till expansion.

Tillgången till och kostnaden för hyrda lokaler beror på den allmänna konjunkturen. Både offentliga och andra fristående aktörer verkar i samma marknad vad gäller lokaltillgång och kostnader. Enligt svensk och norsk lag ska lika villkor gälla för fristående och kommunala aktörer och generellt ökade kostnader i branschen bör inte drabba AcadeMedia på sikt. Tillämpningen av lika villkorsprincipen och transparensen från kommunerna är dock tidvis bristfällig. Det kan inte garanteras att eventuella lokalkostnadsökningar omedelbart, eller överhuvudtaget, kompenseras genom motsvarande höjning av skolpengen.

Lokalbrist och ökade lokalkostnader kan få negativ inverkan på koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till hyresåtaganden

Som beskrivits ovan bedrivs AcadeMedias verksamhet i huvudsak i hyrda lokaler. För att säkerställa lokaler tecknas hyresavtal. Avtalens längd är beroende av vilken typ av verksamhet som avses, stabiliteten på den underliggande verksamheten och graden av lokalanpassning som krävs, samt i viss mån lokalens läge och alternativ användning.

Vuxenutbildningsverksamheten har de kortaste hyresavtalen eftersom verksamheten är volatil och avtalslängden är ofta kopplad till de upphandlade kontraktens längd. Inom skolverksamheterna är hyresavtalen generellt längre eftersom verksamheten är stabil och avses att drivas under en lång tid framöver. Vad gäller förskola och grundskola är lokalerna i hög grad skräddarsydda för verksamheten och längre hyresavtal kan då krävas. I storstäderna kan längre avtal ingås eftersom efterfrågan på skolverksamhet och alternativ användning är hög och risken därmed lägre.

Längre hyresavtal erbjuder stabilitet för våra verksamheter då de inte behöver flytta. Avtalen innebär samtidigt en risk om volymerna minskar och kapacitetsutnyttjandet försämras eftersom kostnaden är fast. Hyreskostnaderna är den näst största kostnadsposten och utgör mellan 10 och 20 procent av skolans kostnadsmassa beroende på hyresnivå. Därför är ett effektivt nyttjande av lokaler och ett högt kapacitetsutnyttjande viktigt för att verksamheterna ska kunna upprätthålla en god marginal. Vid lägre volymer kan hyresåtaganden medföra begränsningar i verksamhetens anpassningsförmåga och om ett avtal behöver avslutas i förtid kan det medföra att återstoden av kontraktslängden behöver lösas ut. AcadeMedia har många skolor och det förekommer att enskilda skolors volymtapp medför nedläggning och kostnader för hyresförpliktelser. Koncernens sammantagna hyresåtagande visas i årsredovisningen.

Hyresåtaganden kan få en negativ inverkan på koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat om de behöver anpassas eller avslutas i förtid.

Risker relaterade till kvalitetsbrister eller bristande avtalsefterlevnad

Den utbildningsverksamhet som koncernen bedriver granskas och kontrolleras av bland andra Skolinspektionen i Sverige, kommuner i respektive land och övriga upphandlare där bolaget ingår avtal. AcadeMedia följer löpande upp verksamheten för att säkerställa att verksamheterna lever upp till fastställda lag och avtalskrav. I detta ingår också att snabbt agera för att rätta till eventuella brister. Det finns ett särskilt nätverk av nyckelpersoner för att hantera detta inom AcadeMedia.

Brist i den externa verksamhetskontrollen kan leda till böter, vite eller andra påföljder samt leda till negativ publicitet och sämre attraktivitet för koncernens utbildningsverksamheter. AcadeMedia har många utbildningsenheter och enskilda enheter kan från tid till annan drabbas av kvalitetsproblem och/eller anseendeproblem. Detta kan resultera i elevtapp och behov av extra resurser vilket påverkar enhetens lönsamhet negativt. Problem på en enskild enhet har begränsad effekt på koncernens omsättning och resultat.

Risker relaterade till oförutsedda driftsstopp eller driftsstörningar

AcadeMedias verksamhet bedrivs huvudsakligen på plats i våra lokaler. Driftsstörningar som medför att verksamhet inte kan bedrivas på plats kan uppstå vid exempelvis en pandemi eller en brand. Förutsatt att verksamheten lever upp till fastställda lagoch avtalskrav och under andra former eller i alternativa lokaler kan bedriva undervisning och tillgodogöra elever och deltagare deras utbildning, bedöms riskerna för koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat som begränsade.

AcadeMedias anseende och varumärke

Skola och utbildning påverkar människors framtid och det finns ett stort engagemang och intresse från både elever och föräldrar, myndigheter, media och andra intressenter. Missnöje med verksamheten eller regelöverträdelser kan innebära att enskilda skolor granskas av myndigheter vilket kan medföra förelägganden eller viten.
Regelöverträdelser eller upplevda missförhållanden kan dessutom snabbt spridas i media och leda till negativ publicitet vilket också kan skada enskilda skolors och varumärkens anseende vilket försämrar möjligheten att attrahera nya elever. AcadeMedia har en god beredskap för att snabbt och kraftfullt agera och hantera eventuella mediala risker. Koncernens kvalitetsuppföljning minskar risken för anseendekriser i större skala.

Negativ publicitet skapad av missförhållanden hos andra privata utbildningsföretag kan påverka AcadeMedia indirekt genom att fristående utbildningsverksamheter i allmänhet tappar i anseende och att myndigheter och allmänheten blir mindre villiga att tillåta eller nyttja utbildningstjänster i fristående regi.

Tillstånd

Koncernen har tillstånd att bedriva förskolor i Sverige, Norge och Tyskland, samt grundskolor och gymnasieskolor i Sverige.

Skolinspektionen i Sverige är den myndighet som ger tillstånd för öppnande av nya grund och gymnasieskolor i Sverige. Regelverket för tillståndsgivning är omfattande. Ansökningsprocessen är tidskrävande och förenad med kostnader och avgifter. Tillstånd att bedriva förskola i Sverige, Norge och Tyskland ges av respektive kommun.

Skolinspektionen i Sverige är även tillsynsmyndighet för grund- och gymnasieskolor och gör löpande inspektioner av koncernens svenska enheter. En genomförd inspektion kan leda till förelägganden om åtgärder. Förelägganden ska åtgärdas inom den tid som Skolinspektionen anger. Om inte skolorna följer Skolinspektionens anvisningar kan vite utdömas eller tillståndet att bedriva skolverksamhet återkallas. För förskolor i Sverige, Norge och Tyskland kan kommunerna på motsvarande sätt utfärda förelägganden och återkalla tillstånd om lagar och föreskrifter inte efterlevs. Ansvaret för att leva upp till myndighetens krav är huvudmannens. I AcadeMedias fall är olika dotterbolag huvudmän för de enheter som de har tillstånd för. Det praktiska arbetet med att säkerställa att lagkrav efterföljs delegeras till rektor eller motsvarande. Koordinering sker på koncern och huvudmannanivå i syfte att utveckla och säkerställa att regler efterlevs.

Inom vuxenverksamheten regleras villkoren och kvalitetskraven för utbildningen i det avtal bolaget har med Arbetsförmedlingen eller kommunen eller tillstånd hos Myndigheten för yrkeshögskolan. Delar av vuxenutbildningen (sfi-utbildning till exempel) lyder även under skollagen.

Ansvars- och egendomsrisker

Eventuella fel och brister i verksamheten kan leda till skadeståndskrav. Skador på ägda eller hyrda fastigheter kan också medföra direkta kostnader och indirekta kostnader för driftsstopp. Koncernen har ett centralt koordinerat försäkringsskydd och extern försäkringsrådgivare. Koncernen har ett fullgott försäkringsskydd och den direkta risken bedöms därmed vara begränsad.

Du kanske också är intresserad av