×
 

Finansiella risker

Kreditrisker

Verksamheten har ett positivt kassaflöde och skolsystemets modell med förskottsbetalning innebär att verksamheten har ett negativt rörelsekapital. Koncernens rörelsetillgångar utgörs bland annat av kundfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kundförluster kan uppkomma om kunden inte kan betala. Koncernens fordringar är nästan uteslutande mot stat, kommun och myndigheter, där risken för obestånd är liten, varför AcadeMedias kreditrisk bedöms som låg. Kommunerna betalar idag skolpeng månadsvis i förskott. Det finns en möjlig risk att kommunerna ändrar denna betalningsmodell vilket skulle påverka AcadeMedias rörelsekapital negativt. Det skulle dock drabba mindre fristående aktörer mycket hårt och skulle kanske göra det omöjligt för mindre förskolor att klara sin likviditet. Därför bedömer AcadeMedia att denna risk är begränsad.

Likviditets - och refinansieringsrisk

Likviditetsrisken är risken för att AcadeMedia inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden för finansiella skulder medan refinansieringsrisken är risken att refinansiering av lån inte kan ske eller inte kan ske till acceptabla villkor. Likviditets- och refinansieringsrisker hanteras centralt. Refinansieringsrisken hanteras genom kreditfaciliteter inom ramen för befintliga låneavtal, att fastighetsinnehav i Norge finansieras långsiktigt genom Husbanken samt att koncernen arbetar med flera banker. Likviditetsrisken hanteras genom att bolaget alltid skall ha en tillgänglig likviditetsreserv samt löpande prognostisera kassaflöden. För att underlätta likviditetsplanering och likviditetsstyrning har koncernen cashpooler.

Ränterisk

AcadeMedias ränterisk relaterar till koncernens långfristiga upplåning, inklusive fastighetslånen i Husbanken. Vid räkenskapsårets utgång var 100 procent av upplåningen till rörlig ränta (sex månader). En ökning av den rörliga räntan med en procent ger en effekt på koncernens räntekostnader med 25 (30) MSEK.

Valutarisker

AcadeMedia bedriver verksamhet i Norge och Tyskland och exponeras därmed för valutarisk, främst avseende norska kronor men även euro, dels transaktionsexponering och dels omräkningsexponering. Transaktionsexponeringen är begränsad då såväl intäkter som kostnader i allt väsentligt är denominerade i lokal valuta. Omräkningsexponeringen uppkommer som en följd av koncernens nettotillgångar i utländsk valuta omräknas till svenska kronor, samt att resultatet omräknas till svenska kronor. Valutaexponeringen i nettotillgångar hanteras genom att de helt eller delvis finansieras med lån i lokal valuta. Nettotillgångar i utländsk valuta per 30 juni 2020 var 567 MNOK respektive 19 MEUR.

Du kanske också är intresserad av