×
 

Externa risker

Risker relaterade till skolpeng och konjunktur

Merparten av AcadeMedias intäkter kommer från offentliga medel. Tillgången till dessa medel är beroende av prioriteringar i samhället och av den allmänna konjunkturen i Sverige, Norge, Tyskland och övriga världen. En djup och långvarig konjunkturnedgång kan innebära minskade skatteintäkter och därmed minskade möjligheter att med offentliga medel finansiera nuvarande utbildningssystem. Detta, tillsammans med andra förändringar i respektive kommuns budgetar och anslag till utbildning, kan leda till lägre ersättningar per utbildningsplats, vilket slår mot hela marknaden och därmed mot AcadeMedia.

Under våren 2020 har coronapandemin medfört att antalet kommuner med underskott har ökat i Sverige. Under våren har den svenska regeringen gett stora ekonomiska tillskott till kommunerna, trots det är det allt fler kommuner som flaggar för sämre ekonomi. Det är troligt att ett antal av dem både behöver höja skatten och se över sina kostnader.

En begränsad del av intäkterna inom förskolan i Sverige, Norge och hittills en något större del i Tyskland, samt fritidsverksamheten inom grundskolan i Sverige, kommer från föräldraintäkter som också kan påverkas negativt av en allmän ekonomisk nedgång.

Statsbidrag utgör en ökande andel av intäkterna eftersom svenska staten gör olika satsningar inom skolområdet. Under 2019/20 erhöll AcadeMedia 386 (343) MSEK i statliga bidrag, se not K7. Regelverket och fördelningsprinciperna för dessa bidrag är ibland osäker. Statsbidrag kan återtas om villkoren för bidraget inte är uppfyllt. Statsbidrag kan också upphöra om en framtida regering gör andra prioriteringar i statsbudgeten.

Politiska risker

Offentligt finansierade friskolor i Sverige och Norge har varit och är föremål för betydande granskningar från bland andra myndigheter och media. Eventuell framtida lagstiftning i Sverige, Norge eller Tyskland som begränsar fristående utbildningsaktörers möjligheter till etablering, kostnadstäckning och/eller vinst, skulle kunna få en väsentligt negativ inverkan på koncernens möjlighet att bedriva sin verksamhet och därmed negativt påverka koncernens finansiella ställning och resultat.

Det förslag om vinstbegränsning för svenska välfärdsbolag som togs fram av den så kallade Reepaluutredningen röstades ner av Sveriges riksdag den 7 juni 2018. Risken för nya förslag om vinstbegränsningar bedöms i närtid som låg.

För närvarande finns ett färdigt lagförslag i Regeringskansliet om att offentlighetsprincipen även ska gälla för fristående skolor. Om detta röstas igenom i riksdagen kommer det att få stor inverkan på AcadeMedia i Sverige, bland annat genom högre administrativ börda och ökade administrativa kostnader.

Under våren 2020 har två statliga utredningar som berör utbildning lagts fram i Sverige. Den ena är utredningen om en likvärdig skola och omfattar förskoleklass och grundskola. Bland förslagen finns ett gemensamt och obligatoriskt skolval, att ta bort kötid som urvalsgrund till friskolor, att kvotering införs och att kommunerna får rätt att göra avdrag på skolpengen för merkostnader som de har. Förslaget att införa ett gemensamt och obligatoriskt skolval bedöms som bra, men som helhet riskerar utredningens förslag att premiera dåliga skolor och att snedvrida resursfördelningen mellan kommunala och fristående skolor. Kommunerna gör redan idag stora avdrag och bland annat läggs mycket kostnader för administration vid sidan av skolpengen. Kommuner, precis som fristående skolor, organiserar och dimensionerar sin verksamhet kontinuerligt efter hur många elever som går där, samtidigt som ett visst mått av osäkerhet finns i alla verksamheter. Att lägga fram förslag om att kommuner ska kunna göra denna typ av avdrag utöver de avdrag som redan görs är högst tveksamt ur ett lika villkorsperspektiv och riskerar att få stora negativa konsekvenser för hela friskolesektorn.

Den andra utredningen har tagit fram förslag för att planera och dimensionera komvux och gymnasiet. Staten föreslås besluta om regionala ramar för utbudet inom gymnasieskolan, och att utbildningsutbudet i högre grad ska baseras på den regionala arbetsmarknadens behov. Förslagen innebär stora och kostsamma systemförändringar och det är högst osäkert om förslagen leder till högre effektivitet eller bättre kompetensförsörjning.

I Norge är det fortsatt en politisk debatt om privata förskolor och regelverket kring bemanning har ändrats under året. För närvarande pågår en utredning som berör förändringar i olika delar av finansieringssystemet, krav på förskolans organisation, redovisningskrav och rapporteringsskyldigheter till kommunen vid försäljning av fristående förskolor. Detta är en del i processen att se över det befintliga regelverket för förskolor i Norge. Det har även diskuterats att det ska införas som krav att förskolor ska organiseras som en enskild juridisk enhet.

Gemensamt för olika politiska förslag är att processerna ofta är långa och förslagen måste granskas av olika remissinstanser där AcadeMedia ofta deltar. Vid omfattande kritik kan det vara svårt att samla majoritet i riksdagen och regeringen kan då välja att gå fram med enstaka delar i förslaget. De måste även formuleras i juridiskt genomförbara förslag som också måste röstas igenom i respektive lands riksdag.

Förändring av lagar och regelverk

AcadeMedia verkar på en starkt reglerad marknad i samtliga länder där bolaget har verksamhet. Brott mot lagar och regler kan medföra inskränkningar, ökade operativa kostnader eller andra ökade kostnader till följd av böter eller andra påföljder samt leda till att koncernens motparter ges rätt att säga upp eller ändra avtal som ingåtts med koncernen.

Den politiska, ekonomiska och regulatoriska miljön är föränderlig och politiska faktorer och/eller politiska beslut skulle kunna ha en negativ inverkan på koncernens lönsamhet.

AcadeMedia är beroende av nationella myndigheter inom utbildningssektorn

Norge har infört lagstiftning som reglerar personaltätheten i alla förskolor, kommunala såväl som fristående. Vår bedömning är fortsatt att större aktörer, såsom AcadeMedia, inte kommer att erhålla fullgod kompensation under den tvååriga överbryggningsperioden till dess att skolpengen reflekterar de nya kostnadsnivåerna. Vidare har Stortinget beslutat att centralisera den ekonomiska tillsynen av fristående förskolor. Förslaget innebär att ett nationellt tillsynsorgan ska inrättas och ha det övergripande ekonomiska tillsynsansvaret, denna tillsyn har tidigare utförts av varje kommun. Kommunerna kommer fortfarande att ha till tillsynsansvar när det gäller regler som inte handlar om ekonomi.

I Sverige har riksdagen beslutat om förändringar i skollagen för den kommunala vuxenutbildningen. Förändringen trädde ikraft den 1 juli 2020 och innebär att målet för komvux kompletteras. Komvux är nu en tydligare del av kompetensförsörjningssystemet. Vidare ändras prioriteringsgrunden så att inte bara de med minst utbildning får studera, utan även arbetslösa och vuxna i behov av yrkesväxling ska prioriteras.

Koncernens verksamhet är beroende av olika ersättningssystem och prisbeslut som fastställs av lokala, regionala och nationella myndigheter. Enligt lag i Sverige och Norge ska lika villkor gälla mellan verksamhet som bedrivs i kommunal regi och verksamhet som bedrivs av fristående aktör. Kommunernas prissättningsprocess varierar emellertid kraftigt dels mellan olika kommuner, dels över tid. Priserna baseras på kommunernas budget i Sverige, och i Norge på kommunernas utfall från två år tidigare, plus en indexuppräkning. Den totala kostnaden delas med antalet elever och påverkas således även av kommunernas kapacitetsutnyttjande. Priserna kan både öka och minska från år till år i en specifik kommun.

Det finns vidare en risk att generella kostnadsökningar, som ökade kostnader för hyror och högre lärarlöner, inte får omedelbart genomslag i den offentliga ersättningen till fristående skolor. AcadeMedia kan därmed drabbas av avsevärt högre kostnader, men kan inte alltid påräkna att få ersättning för detta när kostnaderna uppkommer, utan först i ett senare skede via exempelvis skolpengen eller retroaktiva ersättningar.

Du kanske också är intresserad av