×
 

Risk och riskhantering

Exponering för risker är en naturlig del av en affärsverksamhet och därför har AcadeMedia en plan för riskhantering. Fokus ligger på att identifiera risker, förebygga att risker uppkommer samt att förbereda handlingsplaner som gör det möjligt att begränsa eventuella skador som dessa risker kan orsaka. AcadeMedia kategoriserar risker som operationella, externa och finansiella. Flera risker kan elimineras genom interna rutiner medan andra, som i högre utsträckning ligger utanför bolagets kontroll, minimeras med hjälp av olika policyer, handlingsplaner och utbildning. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det framför allt risker relaterade till försörjning av kvalificerade medarbetare och risker relaterade till lokaler som är mest väsentliga. Hur vi hanterar dessa risker är en viktig fråga i vår intressentdialog.

Operativa risker

Operationella risker omfattar exempelvis variationer i efterfrågan och elevtal, tillgång till kvalificerade medarbetare, lönekostnader, lokalfrågor, kvalitet, och avtalsefterlevnad.

Externa risker

Externa risker omfattar exempelvis risker relaterade till skolpeng och konjunktur, politiska risker, förändring av lagar och regelverk samt beroendet av nationella myndigheter inom utbildningssektorn.

Finansiella risker

Finansiella risker inkluderar kredit-, likviditets-, refinansiering-, ränte och valutarisker.

Du kanske också är intresserad av