×
 

Finansiella mål

AcadeMedias övergripande mål är att leverera den bästa utbildningskvaliteten inom de områden som koncernen bedriver verksamhet. Denna kvalitet är även nyckeln till att nå de finansiella målen.

Från 1 juli 2019 tillämpar AcadeMedia IFRS 16 Leasing. Förändringen har materiellt påverkan på rörelsemarginal och kapitalstruktur. De finansiella målen har ej uppdaterats med anledning av IFRS 16 Leasing, och därför redovisas utfall mot målen exklusive IFRS 16.

Omsättningstillväxt

AcadeMedias mål är att omsättningstillväxten ska uppgå till 5-7 procent per år för koncernen, exklusive större förvärv.

Rörelsemarginal

AcadeMedias lönsamhetsmål för rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande poster och effekt av IFRS 16, är att det över tid ska uppgå till 7 till 8 procent av omsättningen.

Kapitalstruktur

AcadeMedia har som mål att ha en räntebärande nettoskuld i förhållande till rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) exklusive jämförelsestörande poster och effekt av IFRS 16 om maximalt tre gånger. Under kortare perioder kan dock avvikelse från detta mål uppstå, exempelvis vid större förvärv.

Omsättningstillväxt

AcadeMedias mål är att omsättningstillväxten ska uppgå till 5-7 procent per år, exklusive större förvärv. Koncernen har för avsikt att växa organiskt med hjälp av ledig kapacitet i befintliga enheter samt genom nystarter av enheter. Bolaget avser också att fortsätta växa genom övertagande av utbildningsenheter samt fortsatt konsolidering av marknaden via förvärv.

Rörelsemarginal

AcadeMedias lönsamhetsmål för rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande poster och effekten hänförlig till införandet av IFRS 16, är att det över tid ska uppgå till 7 till 8 procent av omsättningen.

Kapitalstruktur

AcadeMedia har som mål att ha en räntebärande nettoskuld exklusive effekten hänförlig till införandet av IFRS 16 i förhållande till rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) exklusive jämförelsestörande och effekten hänförlig till införandet av IFRS 16 poster om maximalt tre gånger. Under kortare perioder kan dock avvikelse från detta mål uppstå, exempelvis vid större förvärv.

Utdelningspolicy

AcadeMedias syfte är att tillhandahålla god utbildning för de ersättningar som erhålls. AcadeMedias fria kassaflöde kommer främst att återinvesteras i verksamheten för att upprätthålla hög kvalitet samt finansiera framtida verksamhetsutveckling och tillväxt. Styrelsen bedömer att AcadeMedia bör upprätthålla en stark balansräkning och därmed hög finansiell stabilitet. Överskott kan delas ut till aktieägarna givet att AcadeMedias mål gällande kvalitet och finansiell ställning i allt väsentligt bedöms vara uppfyllda. Detta kan ske genom utdelning och/eller genom inlösen av aktier eller annan alternativ metod givet att alla AcadeMedias aktieägare likabehandlas. AcadeMedias mål är att dela ut cirka 30 procent av koncernens resultat efter skatt.

Du kanske också är intresserad av