×
 

Valberedning

Principer för utseende av valberedning i AcadeMedia

Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i Bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal och som kan utläsas av Euroclears ägarförteckning och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahålls Bolaget vid denna tidpunkt. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i Bolaget.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren, om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot. Till valberedningens ordförande ska inte utses styrelseordföranden eller annan styrelseledamot i Bolaget.

Vid en ägarförändring som inträffar efter utgången av räkenskapsårets tredje kvartal och senast den 31 juli som innebär att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande, och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedning 2023

Valberedningen utgörs principiellt av en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad i valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en representant till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget.

Valberedningen inför årsstämman den 30 november 2023 består av följande ledamöter:

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman den 30 november 2023 kan göra detta genom att skicka e-postmeddelande till valberedning@academedia.se. Förslag ska för att hinna tas i beaktande av valberedningen inkomma senast den 12 oktober 2023.

För mer information, kontakta:

Jonas Nordström, Chefsjurist
Telefon: +46 8 794 43 77
E-post: jonas.nordstrom@academedia.se

Valberedning 2022

Valberedningen utgörs principiellt av en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad i valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en representant till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs av årsstämman den 26 november 2020, består av:

 • Rune Andersson, Mellby Gård
 • Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
 • Mats J. Andersson, Nordea Fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman den 30 november 2022 kan göra detta genom att skicka e-postmeddelande till valberedning@academedia.se. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast den 12 oktober 2022.

För mer information, kontakta:

Jonas Nordström, Chefsjurist
Telefon: +46 8 794 43 77
E-post: jonas.nordstrom@academedia.se

Valberedning 2021

Valberedningen utgörs principiellt av en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad i valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en representant till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs av årsstämman den 26 november 2020, består av:

 • Rune Andersson, Mellby Gård
 • Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
 • Erik Durhan, Nordea Fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman den 30 november 2021 kan göra detta genom att skicka e-postmeddelande till valberedning@academedia.se. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast den 12 oktober 2021.

För mer information, kontakta:

Jonas Nordström, Chefsjurist
Telefon: +46 8 794 43 77
E-post: jonas.nordstrom@academedia.se

Valberedning 2020

Valberedningen utgörs principiellt av en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad i valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en representant till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs av årsstämman den 26 november 2019, består av:

 • Rune Andersson, Mellby Gård
 • Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
 • Erik Durhan, Nordea Fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman den 26 november 2020 kan göra detta genom att skicka e-postmeddelande till valberedning@academedia.se. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast den 8 oktober 2020.

För mer information, kontakta:

Jonas Nordström, Chefsjurist
Telefon: +46 8 794 43 77
E-post: jonas.nordstrom@academedia.se

Valberedning 2019

Valberedningen utgörs av en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal samt att styrelsens ordförande ska vara adjungerad.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs av årsstämman den 22 november 2018, består av:

 • Rune Andersson, Mellby Gård
 • Erik Durhan, Nordea Fonder
 • Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman den 26 november 2019 kan göra detta genom att skicka e-postmeddelande till valberedning@academedia.se. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast den 8 oktober 2019.

För mer information, kontakta:
Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Valberedning 2018

Valberedningen utgörs av en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal samt att styrelsens ordförande ska vara adjungerad.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs av årsstämman den 24 november 2017, består av:

 • Rune Andersson, Mellby Gård
 • Erik Durhan, Nordea Fonder
 • Ulrika Danielson, Andra AP-fonden

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman den 22 november 2018 kan göra detta genom att skicka e-postmeddelande till valberedning@academedia.se. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast den 1 oktober 2018.

Du kanske också är intresserad av