×
 

Styrelsen

Styrelsens främsta uppgift är att ta tillvara bolagets och aktieägarnas intressen, utse den verkställande direktören samt ansvara för att bolaget följer tillämpliga lagar, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelseutskott

AcadeMedias styrelse har utsett ett revisionsutskott, ett ersättningsutskott, ett kvalitetsutskott och ett fastighetsutskott vars arbete i första hand syftar till att bereda och övervaka särskilda frågor samt lämna råd till styrelsen. Utskotten begränsar inte styrelsens ansvar och uppgifter.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet, hålla sig informerat om resultatet av Revisorsnämndens kvalitetskontroll av bolagets revisor samt särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Utskottet har även till uppgift att utvärdera revisionsinsatsen och att ge denna information till valberedningen samt att biträda valberedningen vid framtagande av förslag till revisor och arvode till revisorerna

Revisionsutskottet sammanträder minst fyra gånger per år i samband med den finansiella rapporteringen samt en femte gång i det fjärde kvartalet. Revisionsutskottets arbete återrapporteras till styrelsen på nästkommande styrelsemöte.

Medlemmar i revisionsutskottet:

 • Marie Osberg (ordförande)
 • Jan Bernhardsson
 • Johan Andersson
 • Patrik Adolfson (revisor)
 • Eva Medbrandt (revisor)

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även övervaka och utvärdera rörliga ersättningsmodeller för ledningen samt utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottets arbete återrapporteras till styrelsen på nästkommande styrelsemöte.

Medlemmar i ersättningsutskottet

 • Johan Andersson (ordförande)
 • Håkan Sörman
 • Jan Bernhardsson

Kvalitetsutskott

Styrelsen har även tillsatt ett nytt utskott för frågor rörande kvalitet, studieresultat och digitalisering.

Medlemmar i kvalitetsutskottet

 • Ann-Marie Begler (ordförande)
 • Hilde Britt Mellbye
 • Håkan Sörman
 • Anna Lundmark Boman (arbetstagarrepresentant)
 • Anders Lövgren (arbetstagarrepresentant)

Fastighetsutskott

Utskottet har till uppgift att behandla och besluta i löpande fastighetsrelaterade frågor, i syfte att avlasta Styrelsen.

Medlemmar i fastighetsutskottet

 • Jan Bernhardsson (ordförande)
 • Mikael Helmerson
 • Anders Lövgren (arbetstagarrepresentant)

Styrelsens arbete

Styrelsen är bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman och bolagets högsta verkställande organ. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen bolagets verkställande direktör.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst en ledamot och högst tio ledamöter.


Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman och ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och arbetsfördelningen mellan styrelseledamöterna och den verkställande direktören samt mellan styrelsen och styrelsens olika utskott. I samband med det konstituerande styrelsemötet efter varje årsstämma fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande direktören, innefattande instruktioner för finansiell rapportering.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av bolaget.

Du kanske också är intresserad av