×
 

Koncernledning

Styrelsen utser verkställande direktören som leder verksamheten enligt de instruktioner som styrelsen har beslutat samt ansvarar för den löpande förvaltningen och den dagliga driften av koncernens verksamhet.

Koncernledningens arbete

Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktören. Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta finansiella rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på̊ styrelsemötena.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är den verkställande direktören ansvarig för finansiell rapportering i bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera bolagets finansiella ställning. Den verkställande direktören utser även koncernledningens ledamöter.

Koncernledningen representerar samtliga fyra verksamhetssegment samt de strategiska stabsfunktionerna. Verkställande direktören har tillsammans med koncernledningen det övergripande ansvaret för bland annat strategifrågor, affärsutveckling, beslut om större investeringar, resultatuppföljning samt personal- och kommunikationsfrågor.

Du kanske också är intresserad av