×
 

Intern Kontroll

Ramverk för intern kontroll

AcadeMedias arbete med intern kontroll grundas på två perspektiv, dels intern kontroll och riskstyrning avseende verksamheten samt den interna kontroll och riskstyrning som avser finansiell rapportering. Den interna styrningen och kontrollen ska säkra att AcadeMedias finansiella rapportering ger en korrekt bild av bolagets finansiella ställning och att verksamheten vid varje tid möter de krav och förväntningar som ställs på ett bolag som verkar inom offentligt finansierad verksamhet.

AcadeMedias styrelse är ytterst ansvarig för att bolaget lever upp till kraven på god intern styrning och kontroll av den finansiella rapporteringen. Styrelsen fastställer årligen ett antal styrande dokument som ska ge stöd för ledning och samtliga anställda att agera för att främja korrekt, fullständig och aktuell redovisning. Centrala dokument, som till envar finns tillgängliga på bolagets intranät, inkluderar styrelsens arbetsordning och instruktioner som reglerar ordförandens och verkställande direktörens uppgifter samt arbetsfördelningen dem emellan samt övergripande policyer.

Kontrollmiljö

Inom ramen för AcadeMediamodellen omfattar den interna kontrollen bland annat kontroller av bolagets och koncernens organisation samt genomförandet av årliga undersökningar för bland annat elever, föräldrar och medarbetare på koncernnivå där nivåer under vissa gränsvärden resulterar i åtgärdsplaner samt ytterligare kontroll och uppföljningsåtgärder.

Inom koncernens grundskole- och gymnasieverksamhet genomförs sedan flera år tillbaka även interna granskningar i syfte att dels kontrollera att verksamheten lever upp till de krav som ställs i lagar, förordningar och andra regler, dels fungera som verktyg för lärande, utveckling och kvalitetsarbete. Granskningarna genomförs av utbildade granskare och omfattar dokumentstudier, verksamhetsbesök och intervjuer med skolledning, personal och elever och i de fall brister identifieras upprättas handlingsplaner. En liknande uppföljningsmodell finns även inom koncernens förskolor.

Riskbedömning

AcadeMedia gör årligen en utvärdering av riskerna i verksamheten. Läs mer om detta under risk och riskhantering.

Kontrollaktiviteter

Uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet mot fastställda mål sker löpande. Styrelsens uppföljning sker till stor del genom revisionsutskottet, bland annat genom uppföljning av ledningens och de externa revisorernas rapportering. De externa revisorerna granskar utvalda delar av den interna kontrollen och rapporterar utfallet till revisionsutskottet.

Systemet för intern kontroll syftar både till att säkerställa en tillförlitlig finansiell rapportering och enhetlig uppföljning av koncernens kvalitetsresultat samt att garantera en erforderlig övervakning av efterlevnaden av koncernens policyer, principer och instruktioner. Den interna kontrollen ska även säkerställa att koncernens finansiella rapportering är upprättad i enlighet med lag och tillämpliga redovisningsstandarder samt att övriga krav på koncernen uppfylls.

Uppföljning

AcadeMedias interna styrning och kontroll bygger i grunden på modellen om tre försvarslinjer. Styrelsen har beslutat att inte inrätta någon särskild funktion för internrevision då bolaget anser att det förstärkta kvalitetsledningssystemet och respektive segmentschefs ansvar, tillsammans med bolagets CFO, säkerställer behovet av erforderlig kontroll och att uppföljning, bland annat i form av rapportering till styrelsen, sker. AcadeMedias verksamhet granskas även löpande av Skolinspektion.

AcadeMedias styrelse är ytterst ansvarig för att bolaget lever upp till kraven på god intern styrning och kontroll av den finansiella rapporteringen. Styrelsen fastställer årligen ett antal styrande dokument som ska ge stöd för ledning och samtliga anställda att agera för att främja korrekt, fullständig och aktuell redovisning.

Du kanske också är intresserad av