×
 

Arvoden och ersättningar

Styrelse

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna fastställs av bolagsstämman. På årsstämman 2022 beslutades att styrelsearvodet för tiden intill slutet av nästa årsstämma fastställs till totalt 3 145 000 kr (3 010 000) kronor att fördelas enligt följande:

  • 630 000 (630 000) kronor till styrelsens ordförande och 280 000 (280 000) kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen,
  • 170 000 (170 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 85 000 (85 000) kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen,
  • 70 000 (70 000) kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 35 000 (35 000) kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen,
  • 110 000 (110 000) kronor till ordföranden kvalitetsutskottet och 55 000 (55 000) kronor till envar av övriga ledamöter i kvalitetsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt
  • 90 000 (-) kronor till ordföranden fastighetsutskottet och 45 000 (-) kronor till envar av övriga ledamöter i kvalitetsutskottet som inte är anställda i koncernen.

Mer information om arvoden återfinns i årsredovisningen.

Verkställande direktör och ledande befattningshavare

årsstämman 2022 beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i AcadeMedias koncernledning.

Mer information om riktlinjerna återfinns i dokumentet, Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

En förutsättning för att lyckas genomföra AcadeMedias affärsstrategier och tillvarata bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Målsättningen med ersättningsriktlinjerna är att ge AcadeMedia förutsättningar att attrahera, motivera och behålla kvalificerade medarbetare.

Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska vara marknadsmässig och får bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Den rörliga kontantersättningen ska alltid vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av generella och individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Läs mer om ledningens arvoden och ersättningar i årsredovisningen.

Lärare ler framför kameran i ett klassrum där elever skriver medan de pluggar

Incitamentsprogram

AcadeMedias incitamentsprogram är utformade i syfte att motivera och behålla kompetenta medarbetare, förstärka samstämmigheten mellan medarbetarnas och bolagets målsättning, samt höja motivationen till att nå och överträffa bolagets finansiella mål.

Du kanske också är intresserad av