×
 

Bolagsstyrning

AcadeMedia AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagsstyrningen bygger på bolagsordningen, interna regler och föreskrifter. Efter noteringen på Nasdaq Stockholm ska bolaget även tillämpa Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden ska användas fullt ut i samband med den första årsstämma som hålls året efter börsnoteringen.

Bolaget kommer att följa Koden och eventuella avvikelser redovisas i bolagets bolagsstyrningsrapport som lämnades i samband med årsredovisning 2019/2020.
Ett barn lägger ut pussel på golvet

Bolagsordning

Bolagsordningen är vårt övergripande regelverk som sätter ramarna för vad vi ska göra och hur styrningen ska fungera. Den innehåller bland annat direktiv om antal aktier, antal styrelseledamöter och styrelsens säte, det vill säga den ort där bolagsstämman ska hållas.

Styrelsen

Styrelsen är AcadeMedias högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Den är övergripande ansvarig för organisation, administration och förvaltning av AcadeMedias verksamhet i enlighet med företagets och aktieägarnas intressen.

VD Marcus Stromberg

Koncernledning

Koncernledningen består av VD och koncernchef samt fyra segmentschefer, CFO, affärsutvecklingsdirektör, HR-direktör och kommunikationsdirektör.

Arvoden och ersättningar

Här kan du läsa om arvoden och ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare. Här finner du även information om pågående incitamentsprogram.

Tjej som pluggar i en biblioteks miljö, hon lyssnar på musik och skriver samtidigt som hon gör det på hennes laptop
Två elever sitter bredvid varandra i ett klassrum, en av de sitter vid en dator

Intern kontroll

Styrelsen ansvarar för att fastställa ett effektivt system för internkontroll och att AcadeMedia lever upp till kraven på god intern styrning och kontroll av den finansiella rapporteringen.

Du kanske också är intresserad av