×
 

Nyckeltalsdefinitioner

AcadeMedia påverkas i stor utsträckning av införandet av IFRS16 som innebär att alla hyresavtal ska redovisas i balansräkningen som nyttjanderättstillgångar respektive leasingskulder. Flera viktiga nyckeltal har samma definition som tidigare, dvs är opåverkade av IFRS 16. AcadeMedia tillämpar IFRS 16 framåtriktat från 1 juli 2019, vilket innebär att tidigare års räkenskaper inte har omräknats.

NyckeltalNotDefinitionSyfte
Antal barn/eleverGenomsnittligt antal inskrivna barn/elever under angiven period. Deltagare i vuxenutbildning räknas inte in i koncernens totala siffror för antal barn/elever.Antal barn/elever är den viktigaste drivaren för intäkter.
Antal skolenheterAvser antal förskolor, grundskolor och/eller gymnasieskolor verksamma i perioden. Integrerade enheter med både för- och grundskola räknas som två enheter då dessa har varsitt tillstånd.Antal skolenheter visar hur bolaget växer över tid genom nystarter och förvärv minus nedläggningar.
Antal årsanställdaGenomsnittligt antal årsanställda under perioden (heltidsekvivalenter/FTE).Antal anställda är den största kostnadsdrivaren för bolaget.
Avkastning på eget kapital1Periodens resultat för den senaste 12-månadersperioden med tillämpning av IAS 17dvs justerat för effekter av införandet av IFRS16, dividerat med genomsnittligt eget kapital med tillämpning av IAS 17 (IB+UB)/2.Avkastning på eget kapital är ett lönsamhetsmått som används för att ställa resultatet i relation till aktieägarnas insatta och upparbetade kapital.
Avkastning på sysselsatt kapitalJusterat rörelseresultat (EBIT) för den senaste 12-månadersperioden plus ränteintäkter delat med genomsnittligt sysselsatt kapital (IB+UB)/2.Avkastning på sysselsatt kapital är ett lönsamhetsmått som används för att ställa resultatet i relation till det kapital som behövs för att driva verksamheten.
EBITDARörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgångar och nyttjanderättstillgångar. Detta nyckeltal används enbart för uppföljning av segmenten som redovisar hyresavtal enligt IAS 17.EBITDA används för att mäta resultatet från den löpande verksamheten, oberoende av avskrivningar.
EBITDA-marginalEBITDA i procent av nettoomsättningen.EBITDA-marginal används för att ställa EBITDA i relation till omsättningen.
Eget kapital exkl. IFRS161Eget kapital exklusive effekter av IFRS16.Eget kapital exklusive IFRS16 används för att kunna beräkna avkastning på eget kapital på ett konsekvent sätt.
FinansnettoFinansiella intäkter minskat med finansiella kostnader.Används för att beskriva resultatet av bolagets finansiella aktiviteter.
Fritt kassaflöde1Kassaflöde från den operativa verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet minus investeringar i den löpande verksamheten. Med investeringar i den löpande verksamheten avses alla investeringar i materiella eller immateriella tillgångar utom fastigheter och förvärv.Måttet visar hur det kassaflöde som rörelsen genererar efter att nödvändiga investeringar har gjorts. Detta kassaflöde kan disponeras för expansion, amortering av lån eller utdelning till exempel.
Förvärvad tillväxtÖkning av nettoomsättning hänförlig till större bolag och verksamheter förvärvade de senaste 12 månaderna.Visar den tillväxttakt som genererats från förvärv, till skillnad från organisk tillväxt.
Justerad EBITDA1Rörelseresultat EBIT före avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar exklusive jämförelsestörande poster och med tillämpning av IAS 17 dvs exklusive effekter av införandet av IFRS16. Resultatmåttet har belastats med hyreskostnader.Justerad EBITDA används för att mäta det underliggande resultatet från den löpande verksamheten, oberoende av avskrivningar och utan störningar från jämförelsestörande poster.
Justerad EBITDA-marginal1Justerad EBITDA i procent av nettoomsättningen.Justerad EBITDA-marginal ställer det underliggande rörelseresultatet exklusive avskrivningar i relation till omsättningen.
Justerad Nettoskuld1Nettoskuld (se nedan) med avdrag för fastighetsrelaterade lån.Justerad Nettoskuld syftar till att visa den del av lånen som utgör finansieringen av rörelsen, medan fastighetslånen är kopplade till en byggnadstillgång som kan skiljas av och säljas.
Justerad Nettoskuld/Justerad EBITDA1Justerad nettoskuld dividerat med justerad EBITDA för den senaste 12-månadersperioden.Nettoskuld/justerad EBITDA är ett teoretiskt mått på hur många år det skulle ta att med nuvarande intjäning (justerad EBITDA) betala av bolagets skulder exklusive fastighetsrelaterade lån. Det visar belåningsgraden på rörelsen exklusive realtillgångar som fastigheter.
Justerat rörelseresultat EBIT1Rörelseresultat (EBIT) exklusive jämförelsestörande poster och med tillämpning av IAS 17, dvs exklusive effekter av införandet av IFRS16. Det som skiljer är effekter från leasing av fastigheter, dvs resultatmåttet har belastats med hyreskostnader.Justerad EBIT används för att få en bättre bild av det underliggande rörelseresultatet.
Justerad EBIT-marginal1Justerad EBIT i procent av nettoomsättningen.Justerad EBIT-marginal ställer det underliggande rörelseresultatet i relation till omsättningen.
Jämförelsestörande posterJämförelsestörande poster är intäkter och kostnader av jämförelsestörande karaktär såsom större (>5 MSEK) retroaktiva ersättningar hänförliga till tidigare verksamhetsår, poster relaterade till fastigheter såsom realisationsvinst vid försäljning eller större fastighetsskador som inte täcks av företagsförsäkring, rådgivningskostnader vid större förvärv eller kapitalanskaffningar, större integrationskostnader till följd av förvärv eller omorganisationer enligt fastställd plan samt kostnader som följer av strategiska beslut och större omstruktureringar som leder till avveckling av enheter.Jämförelsestörande poster används för att tydliggöra de resultatposter som ej ingår i den löpande verksamheten för att skapa en tydligare bild av den underliggande resultatutvecklingen.
Nettoskuld1Räntebärande skulder exklusive leasingskulder hänförliga till leasing av fastigheter med avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar.Nettoskulden används för att beskriva koncernens skuldsättning genom att tydliggöra hur stor skulden är minus nuvarande likvida medel (som i teorin skulle kunna användas att amortera lån).
Nettoskuld/ Justerad EBITDA1Nettoskuld (UB för perioden) dividerat med justerad EBITDA för den senaste 12-månadersperioden.Nettoskuld/ EBITDA är ett teoretiskt mått på hur många år det skulle ta att med nuvarande intjäning (EBITDA) betala av bolagets skulder inklusive fastighetsrelaterade lån.
Organisk tillväxt inklusive mindre förvärvOmsättningstillväxt exklusive större förvärv och förändringar i valutakurser.Koncernens tillväxtmål är att öka intäkterna med 5–7 procent inklusive mindre tilläggsförvärv. Syftet med nyckeltalet är därmed att följa upp koncernens tillväxtmål.
PersonalomsättningAntal medarbetare som slutat under året i relation till genomsnittligt antal medarbetare. (Antal tillsvidare- och provanställda som slutat) / (Medelantal tillsvidare- och provanställda). Beräknat som ackumulerat för den perioden som rapporten avser.Personalomsättning används för att mäta hur stor andel av personalen som slutar och som måste ersättas varje år.
Resultat per aktiePeriodens resultat i SEK dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före/efter utspädning beräknas enligt IAS 33.Resultat per aktie används för att synliggöra hur mycket av periodens resultat varje aktie är berättigad till.
Räntetäckningsgrad1Justerad EBIT för senaste 12 månader plus finansiella intäkter i förhållande till räntekostnader exklusive räntekostnader hänförliga till nyttjanderättstillgångar.Ränteteckningsgrad används för att mäta bolagets betalningsförmåga av räntekostnader.
Rörelsemarginal (EBIT-marginal)Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.Rörelsemarginalen visar hur stor andel av omsättningen som blir kvar efter rörelsens kostnader och som kan disponeras till andra ändamål.
Rörelseresultat (EBIT)Rörelseresultat före finansnetto och skatt.Rörelseresultat (EBIT) används för att mäta det operativa resultatet före finansiering och skatt.
SjukfrånvaroKort- och långtidssjukfrånvaro omräknat till heltid delat med antal årsanställda (FTE). Beräknat som ett snitt över den perioden som rapporten avser.Sjukfrånvaro används för att mäta frånvaro av personal och ge indikationer om personalens hälsa.
Soliditet1Eget kapital exklusive effekter av IFRS16 i procent av balansomslutningen exklusive IFRS16.Soliditet visar hur stor andel av bolagets totala tillgångar som finansieras av aktieägarna med eget kapital. En hög soliditet är ett mått på finansiell styrka.
Sysselsatt kapitalBalansomslutning med avdrag för ej räntebärande kortfristiga skulder justerat för långa och korta leasingskulder relaterat tillnyttjanderättstillgångar och avsättningar samt uppskjuten skatteskuld. Alternativt: Eget kapital plus långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder men exklusive långa och korta leasingskulder relaterat till nyttjanderättstillgångar.Sysselsatt kapital indikerar hur mycket kapital som behövs för att bedriva verksamheten oberoende av finansieringsform (lånat eller eget kapital). Genom att exkludera effekter från införandet av IFRS16 uppnås kontinuitet i avkastningstalet.

[1] Enligt ESMAs riktlinjer för nyckeltal ska varje nyckeltal motiveras.

[2] Nyckeltalet har beräknats med tillämpning av IAS 17 dvs exklusive effekter av införandet av IFRS 16, då införandet hade en betydande påverkan på tillgångar och skulder samt resultaträkningsposter. Genom att exkludera effekterna av IFRS 16 uppnås kontinuitet i nyckeltalen i förhållande till tidigare perioder.

Du kanske också är intresserad av