×
 

Våra utbildningar

AcadeMedia finns i hela utbildningstrappan, från för- och grundskola till gymnasiet och vuxenutbildningen.

AcadeMedia skapar förutsättningar för människor att utvecklas

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas i hela utbildningstrappan. Vi har fler än 18 000 medarbetare som arbetar på någon av våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter. Alla våra barn, elever och deltagare ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål. Alla som valt oss ska också få de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Flera barn befinner sig i en skolgård, några barn spelar med en boll på marken

Förskolor

Förskolan är det första steget i utbildningstrappan. Här läggs grunden för barns nyfikenhet och lustfyllda lärande. Vårt systematiska kvalitetsarbete börjar redan i förskolan med gemensamma verktyg för regelbundna uppföljningar av flera olika kvalitetsaspekter.

AcadeMedias förskolesegment har verksamhet i fyra länder, Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. I Sverige drivs de under namnet Pysslingen Förskolor, i Norge har vi Espira, i Tyskland Joki, KTS, Stepke och Espira samt i Nederländerna där vi har Plek voor kinderen. Bland förskolorna finns olika pedagogik och inriktningar – en del har stort fokus på djur och natur, andra jobbar medvetet och systematiskt med lekfull matematik, för att nämna två exempel*.

Siffrorna är hämtade från AcadeMedias senaste finansiella rapport. Du kan läsa och ladda ner den här.

Barn som fokuserar på mäta grädde

Drygt 350 förskolor

Cirka 30 000 barn

75 000 luncher från egna kök varje vecka

Grundskolor

AcadeMedia har 79 grundskolor varav 38 med integrerade förskolor*. Dessa för- och grundskolor sorterar under namnen Innovitaskolan, Montessori Mondial, Noblaskolan, Pops Academy, Vittra och Snitz. Genom skolornas gemensamma profiler lyfter vi fram pedagogik och arbetssätt som förenar skolorna.

Nedan finns en översikt av våra grundskolor med länkar till skolornas egna webbsidor. På Skolverkets hemsida är det möjligt att jämföra grundskolor kommunvis.

Genom AcadeMedias gemensamma kvalitetsmodell följer skolorna upp elevernas kunskapsutveckling och anpassar undervisningen så att varje elev får de rätta förutsättningarna för att nå kunskapsmålen och sin fulla potential. Detta arbete följer eleven upp i de högre årskurserna.

Siffrorna är hämtade från AcadeMedias senaste finansiella rapport. Du kan läsa och ladda ner den här.

Två elever sitter bredvid varandra i ett klassrum, en av de sitter vid en dator

79 grundskolor över hela Sverige

Drygt 28 000 elever

AM Ikon - trygghet

84% av vårdnadshavarna tycker att lärarna är bra

Gymnasieskolor

AcadeMedia har drygt 150 gymnasieskolor* med både teoretiska, kreativa och yrkesinriktade utbildningar. Det finns skolor med program och inriktningar inom exempelvis musik, design och teknik samt skolor med mer traditionella program som ekonomi, naturvetenskap och samhälle.

Variationen av utbildningar betyder också att variationen av elever är stor. Praktiska gymnasiet har yrkesinriktade skolor för elever som vill jobba med exempelvis fordon, vård, eller i byggbranschen. NTI gymnasiet är specialiserade inom tech, science och IT och på Rytmus studerar elever som vill kombinera en bra musikutbildning med högskoleförberedande studier.

Nedan finns en översikt av våra 14 varumärken med länkar till respektive webbsida för skolorna.

* Siffrorna är hämtade från AcadeMedias senaste finansiella rapport. Du kan läsa och ladda ner den här.

Över 150 gymnasieskolor

Över 46 000 elever

14 olika profiler

Våra gymnasieskolor

Vuxenutbildningar

Verksamheterna inom AcadeMedias vuxenutbildning bedrivs främst inom komvux, yrkeshögskola och arbetsmarknadstjänster. Vi har stor bredd i utbudet av kurser och utbildningar samt många utbildningsformer för att kunna möta varje deltagares unika behov och förutsättningar. Under ett år deltar över 100 000 vuxenstuderande på någon av AcadeMedias 150 enheter runt om i Sverige.

Siffrorna är hämtade från AcadeMedias senaste finansiella rapport. Du kan läsa och ladda ner den här.

Flera personer sitter i ett litet konferensrum och har möte, de diskuterar och har färgade papperslappar på bordet

Du kanske också är intresserad av