×
 

Så utvecklar vi samhället med utbildning som grund

Som en av landets största utbildningsanordnare förvaltar AcadeMedia ett stort förtroende. Vi ska erbjuda utbildningar av hög kvalitet till alla som väljer oss och vi ska använda de resurser vi tilldelas på ett ansvarsfullt och transparent sätt.

AcadeMedia är ett långsiktigt utbildningsföretag med ett orubbligt fokus på kvalitet och utveckling. Varje dag går fler än 180 000 barn, elever och deltagare till våra verksamheter, och vår viktigaste uppgift är att ge alla de förutsättningar de behöver för att nå utbildningens mål.

Eftersom vi finns i hela utbildningskedjan är vi också med och löser flera samhällsutmaningar. Vi bidrar till att skapa fler platser inom förskolan och skolan i kommuner där behoven är stora, och vi förser många branscher med viktig kompetens, inte minst inom ramen för vår vuxenutbildning. Vi bidrar också till att motverka utanförskap genom att erbjuda utbildningar och insatser för den som nyligen kommit till Sverige, eller för den som helt enkelt behöver en andra chans i livet.

Vår storlek gör att vi påverkar många människor och med det kommer ett stort samhällsansvar. Ett ansvar som för oss kommer till uttryck i våra utbildningars kvalitet och ett transparent och ansvarsfullt resursanvändande.

Person som pluggar, skriver och tittar på hennes dator

Våra idéer för en bättre och mer likvärdig skola

Vi tror att en viktig del i att skapa en mer likvärdig skola är att skapa ett mer rättvist skolval. Genom att införa ett gemensamt skolval i kombination med ett reformerat antagningssystem kan vi ge fler elever vars föräldrar har lägre utbildningsbakgrund bättre möjligheter till att få en utbildning av hög kvalitet.

Utbildningar av hög kvalitet

AcadeMedias viktigaste strategi är att garantera utbildningar av hög kvalitet. Det är bara genom att hålla hög kvalitet i allt vi gör som människor kommer att fortsätta att välja våra förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Inom AcadeMedia finns en kvalitetsledningsmodell (AcadeMediamodellen) som förenar alla verksamheter i en gemensam syn på vad kvalitet är, hur kvalitet skapas och följs upp.

Två elever i vita labbrockar, en av de ser in i ett mikroskop medan den andra har skyddsglasögon och ser på

Satsa på yrkesutbildning

En rapport från Svenskt Näringsliv, som publicerades i oktober 2021, slår fast att det kommer att saknas närmare 300 000 yrkesutbildade år 2035. En av lösningarna stavas yrkesutbildning. Idag går inte ens en av tre gymnasieelever en yrkesutbildning på gymnasiet, trots att framtidsutsikterna är väldigt ljusa för den som tar sin examen. Detta skapar en obalans mellan utbildning och arbetsmarknad som vi behöver motverka. 

Vanliga frågor

Ställ en fråga

Hittar du inte svaret på din fråga? Använd formuläret nedan för att ställa din fråga till oss.

När du ställer en fråga behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn och din e-postadress. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Svara på den fråga du ställt. 

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras en månad efter att du skickat in din fråga. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här.