×
 

Organisation

Två barn blandar målarfärg
För AcadeMedia är transparens en självklarhet. Dels för att vi till största del finansieras med offentliga medel, dels för att vi vet att det stärker förtroendet för oss som stor samhällsaktör. Vi är transparenta i alla delar av vår verksamhet och redovisar alltid i vilken utsträckning vi når de uppsatta målen.
Flera barn befinner sig i en skolgård, några barn spelar med en boll på marken

Våra segment

AcadeMediakoncernen består av fyra segment, förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Våra segment har alla egna ledningar och drivs självständigt. Vi arbetar dock alla utifrån samma kvalitets- och ledningssystem, AcadeMediamodellen.

AcadeMedia är norra europas största utbildningsföretag med verksamhet i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. I Sverige har vi förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar, i Norge, Tyskland och Nederländerna har vi enbart förskolor.

Gemensamma funktioner

Vår storlek gör att vi kan samordna ett antal gemensamma funktioner vilket innebär att vi kan ägna mer tid och resurser åt varje barn, elev och deltagare. Sådana gemensamma funktioner är exempelvis kvalitet, HR, inköp, IT, ekonomi, kommunikation och ledningsfunktioner. Vi har central expertis inom dessa områden, expertis som alla våra verksamheter kan dra nytta av.

För oss handlar det om att använda så stor del av skolpengen som möjligt där den gör störst skillnad – i klassrummen.

Barn och lärare leker i sandlådan, läraren visar sand som blivit formad för barnet
Elev räcker upp handen i en klassrumsmiljö

Storleken skapar trygghet

Samtidigt som våra olika verksamheter och bolag har stor självständighet och handlingsfrihet när det gäller att utforma och utveckla den pedagogiska verksamheten finns AcadeMedia där som en trygghet och garant. Vi har resurserna att hjälpa till där det behövs, vilket skapar långsiktighet och stabilitet.

Storleken innebär inte bara att vi kan stötta de verksamheter som för tillfället är i behov av det, vi har också kapaciteten att göra långsiktiga investeringar och satsningar som finansieras av tidigare års vinster. Att enbart titta på ett enstaka bolags årsredovisning kan därför ge en skev bild av den ekonomiska verkligheten, då investeringar som är lönsamma på sikt ofta innebär förluster i början. Det kan exempelvis handla om att starta nya skolor inom ett av våra bolag.

AcadeMedias bolagsstruktur

Vid en första anblick kan det vara svårt att förstå AcadeMedias bolagsstruktur, eftersom företaget är uppbyggt av ett antal olika bolag. Skälet till detta är att AcadeMedia växt kraftigt både genom egna uppstarter av verksamheter, och genom sammanslagningar med andra företag. Moderbolaget heter AcadeMedia AB. Våra utbildningsbolag som har skoltillstånd, är dotterbolag i koncernen.

Att vi har olika bolag och varumärken gör att vi kan vara tydliga mot elever, medarbetare, kommuner och leverantörer med vad respektive profil står för. En lärare på ProCivitas är anställd av ProCivitas, inte av AcadeMedia, samma sak gäller medarbetare på Pysslingen, LBS Kreativa gymnasiet, Eductus, Hermods och alla andra verksamheter. Denna struktur gör det enklare för både elever, Skolinspektionen och kommuner att förhålla sig till våra verksamheter.

Tre personer sitter runt ett bord, personen i mitten pratar med en person som skrattar. Den andra personen lyssnar

Du kanske också är intresserad av