×
 

Våra mål

För att nå vår vision att leda utvecklingen av framtidens utbildning har AcadeMedia satt ett antal mål för verksamheten.
Litet barn springer mot kameran i skolgård

Mål

  • AcadeMedia ska vara ledande på lärande, attraktivitet, effektivitet och innovativ utveckling.
  • AcadeMedia ska leverera den bästa utbildningskvaliteten inom de områden som koncernen är verksam i.
  • AcadeMedia ska år 2023 vara Europas ledande och mest inflytelserika utbildningsföretag.

Hållbarhetsmål

AcadeMedia arbetar ständigt för att bidra till samhället och strävar mot att bygga ett hållbart samhälle genom god utbildning för alla, ett ansvarsfullt användande av resurser och ett etiskt förhållningssätt i allt vi gör. Se även vår hållbarhetsredovisning (en del av vår årsredovisning, hållbarhetsredovisningen startar på sidan 14). Vi har tillsammans med våra intressenter valt fokusområdena lärande, medarbetare, miljö och transparens.

  • Våra barn/elever/deltagare når uppdragsmålen för respektive skolform (100% - alla ska i mål).
  • Våra medarbetare är nöjda med oss som arbetsgivare och rekommenderar oss till andra.
  • AcadeMedia ska vara ett föredöme när det gäller miljöansvar inom utbildningssektorn.
  • AcadeMedia ska vara ett föredöme när det gäller transparens för företag som verkar i den offentliga sektorn

Finansiella mål

AcadeMedias övergripande mål är att leverera den bästa utbildningskvaliteten inom de områden som koncernen bedriver verksamhet. Denna kvalitet är även nyckeln till att nå de finansiella målen.

Omsättningstillväxt
AcadeMedias mål är att omsättningstillväxten ska uppgå till 5-7 procent per år, exklusive större förvärv. Koncernen har för avsikt att växa organiskt med hjälp av ledig kapacitet i befintliga enheter samt genom nystarter av enheter. Bolaget avser också att fortsätta växa genom övertagande av utbildningsenheter samt fortsatt konsolidering av marknaden via förvärv.

Rörelsemarginal
AcadeMedias lönsamhetsmål för rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande poster, är att det över tid ska uppgå till 7 till 8 procent av omsättningen.

Kapitalstruktur
AcadeMedia har som mål att ha en räntebärande nettoskuld i förhållande till rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) exklusive jämförelsestörande poster om maximalt tre gånger. Under kortare perioder kan dock avvikelse från detta mål uppstå, exempelvis vid större förvärv.

Utdelningspolicy

AcadeMedias ansvar är främst att tillhandahålla en god utbildning för de ersättningar som erhålls. Detta ska göras på effektivast möjliga sätt. AcadeMedias fria kassaflöde kommer främst att återinvesteras i verksamheten för att upprätthålla hög kvalitet och finansiera framtida tillväxt. Överskottet kan delas ut till aktieägarna givet att AcadeMedias mål gällande kvalitet och finansiell ställning är uppfyllda.

Du kanske också är intresserad av