×
 

AcadeMedias strategier

De fem strategier som presenteras här är gemensamma tillvägagångssätt för att inom ramen för våra målområden nå vår framtidsbild.
Två personer skriver på en whiteboard-tavla

A. Mångfald av väl profilerade pedagogiska koncept

AcadeMedia verkar för “en utbildning för alla - inte samma utbildning för alla”. Vår drivkraft för samhällsnytta och valfrihet innebär att vi erbjuder en mångfald av tydliga, väl profilerade pedagogiska koncept. Vi vill med våra etableringar
bidra till god integration och främja barns, ungas och vuxenstuderandes utveckling till ansvarskännande medborgare med goda uppväxt- och levnadsvillkor.

Vi tydliggör den gemensamma bilden av AcadeMedia som en övergripande garant för kvalitet, stabilitet och transparens. Vi erbjuder vägledning för att hitta det utbildningserbjudande som passar bäst för varje individ.

B. Långsiktig hållbarhet

Utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet i AcadeMedia präglas av lärande för hållbar utveckling, där frågeställningar om ekologisk-, social-, och ekonomisk hållbarhet är givna element.

Vi arbetar med att ständigt minska vår klimatpåverkan i vår strävan efter att 2030 vara en klimatneutral verksamhet. Vi gör det bland annat genom ökade krav gentemot våra leverantörer. Vi arbetar aktivt för ett hållbart arbetsliv med medarbetarens individuella förutsättningar i fokus. Våra satsningar på barn- och elevhälsa bidrar till att främja psykisk hälsa och stärka individens framtidstro.

C. Strategisk kompetensförsörjning och internationellt utbyte

AcadeMedias processer för kompetensförsörjning är, långsiktiga, strukturerade
och hållbara. Vi arbetar systematiskt för att i god tid möta kompetensbehov,
stimulera medarbetare och möjliggöra intern rörlighet. Vi verkar bland annat för
att fler väljer att utbilda sig till lärare, att fler stannar kvar i läraryrket och också att fler återvänder till pedagogiska yrkesroller. Vi har siktet inställt på att driva en egen lärarutbildning 2030.


Vi arbetar för internationellt utbyte och att vara verksamma inom många internationella arenor. Vi gör det dels genom att öka vår närvaro i andra länder och dels genom att lära av samarbetsskolor, lärosäten och andra internationella kontakter.

D. Unika stöd- och supportfunktioner samt -plattformar

För att möjliggöra god utbildning och att medarbetare inom våra förskolor, skolor och vuxenutbildningar ska kunna fokusera på sitt uppdrag har vi i AcadeMedia välutvecklade stöd- och supportfunktioner samt -plattformar. . Alla medarbetare som arbetar med stöd och support i AcadeMedia har ett gemensamt fokus på att driva utvecklingen av framtidens utbildning.


Stabsorganisationen med tillhörande system och verktyg i kombination
med vår kvalitetsledningsmodell, AcadeMediamodellen, skapar en unik och skalbar systematik för att möta verksamheternas behov och fokusera på det som driver utveckling framåt.

E. Ständiga förbättringar och innovativa lösningar

I AcadeMedia anpassar vi oss ständigt till nya utmaningar och behov. Vi utmanar och flyttar gränserna för lärandets möjligheter och utbildningens genomförande. Barn, elever, vuxendeltagare och medarbetare är självklara aktörer i vårt proaktiva, systematiska utvecklingsarbete. Vi uppmuntrar alla verksamheter att utveckla, testa, utvärdera och införa nya metoder i verksamheten. Inkludering och delaktighet är avgörande framgångsfaktorer i arbetet med att leda framtidens utbildning och främja demokratiska värden.

Du kanske också är intresserad av