×
 

Vi satsar på yrkesutbildning

Enligt beräkningar från Svenskt näringsliv kan det komma att saknas uppemot 300 000 yrkesutbildade år 2035 om inget görs. Det här är en viktig samhällsutmaning som behöver hanteras. För om utvecklingen fortsätter kommer Sveriges konkurrenskraft att försvagas i takt med att det blir allt svårare att få tag i utbildade mekaniker, undersköterskor, elektriker, it-tekniker och barnskötare. 

En av lösningarna stavas yrkesutbildning. Idag går inte ens en av tre gymnasieelever en yrkesutbildning på gymnasiet, trots att framtidsutsikterna är väldigt ljusa för den som tar sin examen. Detta skapar en obalans mellan utbildning och arbetsmarknad som vi behöver motverka.

Inom AcadeMedia finns över 100 gymnasieskolor som erbjuder olika typer av yrkesutbildningar. Av avgångseleverna våren 2021 gick hela 36 procent en yrkesutbildning. Vi är en stor aktör inom yrkesutbildningar och satsar mycket resurser på att utveckla och förbättra. Men det behöver göras fler insatser och vi har ett antal förslag på hur de gymnasiala yrkesutbildningarna kan stärkas.

Enbart de här åtgärderna kommer inte att räcka, men det är en start.

Bygg ut lärlingsutbildningen 

Idag går inte ens 15 000 elever en lärlingsutbildning på gymnasiet, det är bara drygt fyra procent av alla gymnasieelever. Det finns en stor outnyttjad potential i lärlingsupplägget, som även borde omfatta fler program och elever. 

Ta fram ett tydligare ramverk för villkor och ersättningar till de företag som tar emot lärlingar. De behöver bra och långsiktiga förutsättningar som gör det attraktivt att låta elever genomföra minst halva utbildningen på deras arbetsplats.

Sätt därutöver ett tydligt och ambitiöst mål att minst 40 000 elever ska gå ett lärlingsprogram på gymnasiet.    

Inför ett renodlat nationellt IT-program 

Man kan förvisso läsa IT-inriktningar inom exempelvis el- och energiprogrammet redan idag, men det är hög tid att göra IT till ett eget nationellt yrkesprogram för att attrahera fler till att utbilda sig inom områden som är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

Börja prata om yrkesutbildningar som framtidsutbildningar 

Allt för ofta framställs yrkesutbildningar, säkert omedvetet, som ett lite sämre gymnasieval. Detta trots att de framtida jobbutsikterna ofta är väldigt goda. Här måste det ske en rejäl attitydförändring i hela samhället om vi ska få fler ungdomar att se yrkesutbildningar som ett naturligt förstahandsval. Vems ansvar är det här? Allas. 
 
Som landets ledande yrkesutbildare kommer vi göra vad vi kan. 

AcadeMedia ger nya yrkeslärare en bra start

De som undervisar i yrkesämnen har ofta lång erfarenhet från arbetslivet och gedigna ämneskunskaper. Men att ta klivet in i skolans värld kan innebära en stor omställning. 

Inom AcadeMedia finns ett särskilt utbildningsprogram för nya yrkeslärare som saknar formell behörighet. 

Ökat intresset för yrkesutbildningar när skolor moderniseras

Elever som läser yrkesutbildningar på gymnasiet måste få arbeta med modern och uppdaterad teknik för att bli attraktiva för arbetsgivare när de tar sin examen. De senaste åren har AcadeMedia gjort stora satsningar på att rusta upp lektionssalar och verkstäder på många skolor med yrkesprogram.

Lärlingsutbildningar kan bidra till att lösa rekryteringsproblem

Sedan 2011 är lärlingsutbildningen en permanent del av gymnasieskolan. Trots detta är det bara knappt en av sex elever på yrkesprogram som är lärlingar. Och totalt bara 4,5 procent av alla gymnasieelever - det vill säga knappt 15 000. Lärlingsutbildningar kan vara en av lösningarna för att motverka den stora och växande bristen på yrkesutbildade

Artikel: Vem ska lägga våra golv i framtiden?

Bristen på yrkesutbildad arbetskraft är stor i Sverige. Och ännu större väntas den bli i framtiden. Enligt en färsk rapport från Svenskt näringsliv kommer det att saknas 300 000 yrkesutbildade år 2035.

– Å ena sidan har vi många företag som vill och behöver anställa personer med yrkesutbildning, å andra sidan väljer bara var tredje elev ett yrkesprogram på gymnasiet. Här finns en växande matchningsproblematik som vi behöver göra något åt, säger Susanne Christenson, utbildningsdirektör för AcadeMedias praktiska gymnasieskolor.

susanne Christenson

Bra idé med renodlat yrkesspår på gymnasiet

Regeringen öppnar för att införa en ny typ av yrkesskola på gymnasiet, meddelar skolminister Lotta Edholm (L). Beskedet välkomnas av Susanne Christenson, utbildningsdirektör för Praktiska Gymnasiet som är en del av AcadeMedia.

–Jag tycker att det är klokt att göra någonting. Sen om det är en ny form av yrkesskola eller anpassningar av de befintliga introduktionsprogrammen som behövs kan man diskutera. Oavsett vad det landar i så tror jag att mer renodlade yrkesutbildningar med färre teoretiska inslag hade kunnat vara ett bra alternativ för elever som inte når behörighetskraven på de nationella gymnasieprogrammen, säger Susanne Christenson.