×
 

Det fria skolvalet behöver utvecklas

Vi tycker att den svenska modellen med fritt skolval är bra. Det är ett system där varken bostadsadress eller plånbok begränsar föräldrars möjligheter att välja vilken skola deras barn ska gå på.

Sedan friskolereformen infördes för drygt 30 år sedan har mångfalden av skolor ökat, vilket inneburit att fler familjer än tidigare kan göra ett aktivt val. Rätten att välja skola, som tidigare var väldigt begränsad, har ett stort stöd bland landets familjer och ses idag som självklar. 

Precis som de flesta system har även det fria skolvalet sina brister. En utmaning är att få fler att känna till att de inte behöver foga sig till den närhetsprincip som råder i många kommuner, utan att de själva kan välja en annan skola som de bedömer passar dem bättre. Den möjligheten är det många som nyttjar och i Sveriges friskolor går idag nästan 400 000 barn och elever.  

Vi tror dock att ett mer utvecklat skolval skulle kunna vara ett bra verktyg för att mildra effekterna av den kraftiga boendesegregation vi har i Sverige. Om bara vissa familjer väljer skola går vi miste om de positiva effekter som kan skapas om det fria skolvalet används fullt ut. 

Vi tror därför att ett allmänt skolval, där alla faktiskt gör ett aktivt val, vore bra. Detta är något som flera kommuner redan infört. 

För att utveckla det fria skolvalet föreslår vi att:


  • det införs ett centralt antagningssystem och att de separata köerna till friskolor tas bort. Det finns inget egenvärde i att friskolor ska ha egna köer utanför det kommunala kösystemet. Ett gemensamt antagningssystem, som administreras centralt, hade både stärkt tilliten till systemet och fått fler att få upp ögonen för hela kommunens utbud av skolor.

  • åldersgränsen för när man kan ställa barn i kö höjs till det året barnet fyller 4 eller kanske till och med 5 år. Det är inte rimligt att föräldrar ska behöva tänka på barnets skolgång innan det ens tagit sina första stapplande steg. Detta skulle minska stressen för många föräldrar samtidigt som skolor fortsatt får en rimligt lång planeringshorisont.

  • skolvalet görs obligatoriskt för alla. Att bara vissa föräldrar aktivt väljer skola för sina barn bidrar sannolikt till att spä på den kraftiga boendesegregationen. Med ett allmänt skolval där alla deltar kan fler familjer fatta mer övervägda beslut istället för att automatiskt bli tilldelad en skolplats utifrån närhetsprincipen.

Ställ en fråga

Hittar du inte svaret på din fråga? Använd formuläret nedan för att ställa din fråga till oss.

När du fyller i och skickar in ett formulär behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Svara på den fråga du ställt. 

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras en månad efter att du skickat in din fråga. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På AcadeMedias publika intranät kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här.

Du kanske också är intresserad av