×
 

Uttalande från budkommittén för AcadeMedia AB (publ)

Bakgrund Detta uttalande görs av budkommittén (”Budkommittén”) för AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia” eller ”Bolaget”) mot bakgrund av punkt II.19 i NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”). Den 6 april 2010 informerade Budkommittén samtliga aktieägare och andra intressenter om Providences intresse att lämna ett offentligt erbjudande till samtliga aktieägare i AcadeMedia om 170 kronor kontant per AcadeMedia-aktie. Informationen delgavs med anledning av onormala kursrörelser i AcadeMedia-aktien. Samma dag bekräftade Providence i ett pressmeddelande informationen i AcadeMedias pressmeddelande. Providence Education International AB (“Providence Education International”), ett nyligen etablerat svenskt bolag kontrollerat av fonden Providence Equity Partners VI International L.P., som förvaltas av Providence Equity Partners LLC (“Providence”), har idag offentliggjort ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i AcadeMedia att överlåta samtliga aktier i AcadeMedia till Providence Education International (“Erbjudandet”). Providence Education International erbjuder 170 kronor kontant för varje aktie i AcadeMedia. Erbjudandet innebär en premie om 3,0 procent jämfört med stängningskursen för AcadeMedia-aktien om 165,00 kronor den 21 april 2010, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande. Jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 155,99 kronor under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet innebär Erbjudandet en premie om 9,0 procent. Vidare innebär Erbjudandet en premie om 19,5 procent jämfört med stängningskursen om 142,25 kronor den 30 mars 2010, dagen före de onormala kursrörelserna i AcadeMedia-aktien, och en premie om 25,4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om cirka 135,55 kronor under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 30 mars 2010. Acceptperioden för Erbjudandet förväntas börja löpa omkring den 27 april 2010 och avslutas omkring den 19 maj 2010. Erbjudandet är bland annat villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att Providence Education International blir ägare till mer än 90 procent av det sammanlagda antalet aktier i AcadeMedia. Bure Equity AB (publ), AcadeMedias största aktieägare, Bengt Ekberg och hans helägda bolag LBS Intressenter AB, tillsammans ägare till aktier motsvarande cirka 17,4 procent av samtliga utestående aktier och röster i AcadeMedia, har villkorslöst och oåterkalleligen förbundit sig att acceptera Erbjudandet. Som en konsekvens av dessa åtaganden har styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Björn Björnsson och Ann-Sofi Lodin, som samtliga är styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i Bure Equity AB, samt Bengt Ekberg, som även är styrelseledamot i LBS Intressenter AB, inte deltagit i AcadeMedias styrelses handläggning av frågor relaterade till Erbjudandet, vilket innebär att styrelsen för AcadeMedia inte är beslutför i frågor relaterade till Erbjudandet. Mot bakgrund härav har AcadeMedias styrelse beslutat att utse en särskild budkommitté för hantering av budrelaterade frågor bestående av de två styrelseledamöterna Josef Elias och Helen Fasth Gillstedt. Providence Education International har genomfört en begränsad bekräftande företagsutvärdering (s.k. due diligence) i samband med förberedelserna inför Erbjudandet och har träffat AcadeMedias ledning i samband med detta. Vidare har AcadeMedia och Providence ingått avtal om så kallad non-solicitation varigenom AcadeMedia åtagit sig att inte aktivt söka andra budgivare före utgången acceptfristen i Erbjudandet. För mer detaljer om Erbjudandet hänvisas till Providence Education Internationals offentliggörande av Erbjudandet. Budkommitténs rekommendation Budkommittén grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samlad bedömning av ett antal faktorer som Budkommittén ansett relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, AcadeMedias nuvarande ställning, Bolagets förväntade framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker. Till grund för Budkommitténs bedömning ligger bland annat ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) från Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Bilaga A, som lämnats till Budkommittén med innebörd att Erbjudandet är skäligt för aktieägarna i AcadeMedia ur ett finansiellt perspektiv (med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet). Utlåtandet kommer att publiceras i den erbjudandehandling som utfärdas av Providence Education International i samband med Erbjudandet. Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar Budkommittén enhälligt att AcadeMedias aktieägare accepterar Erbjudandet. Enligt Takeover-reglerna ska Budkommittén, baserat på vad Providence Education International uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet och Providence Education Internationals erbjudandehandling, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på AcadeMedia, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Providence Education Internationals strategiska planer för AcadeMedia och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där AcadeMedia bedriver sin verksamhet. Baserat på att den information som Providence Education International lämnat i samband med offentliggörandet av Erbjudandet bedömer Budkommittén att Erbjudandet inte bör innebära några väsentliga förändringar av den framtida verksamheten eller övergripande strategin för AcadeMedia och inte heller innebära några större personalförändringar eller väsentliga förändringar av anställningsvillkoren. Vidare bedömer Budkommittén mot bakgrund härav att Erbjudandet inte bör medföra några väsentliga effekter på sysselsättningen eller de platser där AcadeMedia bedriver verksamhet. Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol. Stockholm den 22 april 2010 AcadeMedia AB (publ) Budkommittén