×
 

Uttalande från budkommittén för AcadeMedia AB (publ) med anledning av EQT V:s offentliga uppköpserbjudande till samtliga aktieägare i AcadeMedia AB

Bakgrund Detta uttalande görs av budkommittén (”Budkommittén”) för AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia” eller ”Bolaget”) mot bakgrund av punkt II.19 i NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”). EQT V Limited (”EQT V”) har idag, genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB (”Svensk Utbildning Intressenter”), lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i AcadeMedia att överlåta samtliga aktier i AcadeMedia till Svensk Utbildning Intressenter ("Svensk Utbildning Intressenters erbjudande"). Svensk Utbildning Intressenter erbjuder 190 kronor kontant för varje aktie i AcadeMedia. Det av Svensk Utbildning Intressenter erbjudna priset om 190 kronor per aktie överstiger med 20 kronor (motsvarande cirka 11,8 procent) det pris om 170 kronor per aktie som Providence International Education AB (”Providence”) erbjuder enligt sitt erbjudande som offentliggjordes den 22 april 2010. Aktieägare tillsammans representerande cirka 31 procent av det sammanlagda antalet aktier i AcadeMedia, har förklarat att de ställer sig positiva till Svensk Utbildning Intressenters erbjudande om 190 kronor per aktie i AcadeMedia och att de därmed inte har för avsikt att acceptera Providences erbjudande om 170 kronor per aktie. Acceptperioden för Svensk Utbildning Intressenters erbjudande förväntas börja löpa omkring den 12 maj 2010 och avslutas omkring den 2 juni 2010. Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att Svensk Utbildning Intressenter blir ägare till mer än 90 procent av det sammanlagda antalet aktier i AcadeMedia. Med hänsyn till att EQT V i sina kontakter med Budkommittén indikerat en budnivå per aktie som med mer än 5 procent översteg 170 kronor, har EQT V av Budkommittén tillåtits genomföra en begränsad bekräftande företagsutvärdering (s.k. due diligence) i samband med förberedelserna inför Svensk Utbildning Intressenters erbjudande och har därvid även träffat AcadeMedias ledning. För mer detaljer om Svensk Utbildning Intressenters erbjudande hänvisas till Svensk Utbildning Intressenters pressmeddelande som offentliggjordes idag. Bure Equity AB (publ) (“Bure”) samt Bengt Ekberg och hans helägda bolag LBS Intressenter AB (”LBS”), vilka tillsammans äger aktier i AcadeMedia motsvarande cirka 17,4 procent av alla utestående aktier och röster i AcadeMedia, har i avtal med Providence den 6 april 2010 respektive den 22 april 2010 villkorslöst och oåterkalleligen förbundit sig att acceptera Providences erbjudande. Denna skyldighet att överlåta aktier till Providence enligt dessa åtaganden förutsätter att Providences erbjudande fullföljs. Som en konsekvens av ovanstående åtaganden har styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Björn Björnsson och Ann-Sofi Lodin, som samtliga är styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i Bure, samt Bengt Ekberg, som även är styrelseledamot i LBS, inte deltagit i AcadeMedias styrelses handläggning av frågor relaterade till vare sig Providences erbjudande eller Svensk Utbildning Intressenters erbjudande. Som tidigare meddelats har AcadeMedias styrelse beslutat att utse en särskild budkommitté för hantering av budrelaterade frågor bestående av de två styrelseledamöterna Josef Elias och Helen Fasth Gillstedt. Budkommitténs rekommendation Budkommittén grundar sin uppfattning om Svensk Utbildning Intressenters erbjudande på en samlad bedömning av ett antal faktorer som Budkommittén ansett relevanta vid utvärderingen av erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, AcadeMedias nuvarande ställning, Bolagets förväntade framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker. Budkommittén konstaterar också att Svensk Utbildning Intressenters erbjudande överstiger Providences erbjudande med cirka 11,8 procent. Till grund för Budkommitténs bedömning ligger även ett nytt värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) från Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Bilaga A, som lämnats till Budkommittén med innebörd att Svensk Utbildning Intressenters erbjudande är fördelaktigt för aktieägarna i AcadeMedia ur ett finansiellt perspektiv (med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet). Utlåtandet kommer att publiceras i den erbjudandehandling som upprättas i samband med Svensk Utbildning Intressenters erbjudande. Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar Budkommittén enhälligt AcadeMedias aktieägare att acceptera Svensk Utbildning Intressenters erbjudande. Budkommittén återkallar samtidigt sin rekommendation från den 22 april 2010 att acceptera Providences erbjudande. Budkommittén konstaterar att för närvarande föreligger två erbjudanden till aktieägarna i AcadeMedia. Budkommittén anser det ligga i samtliga aktieägares intresse att det föreligger en tydlig skillnad i prisnivån mellan erbjudandena för att minska risken för att inget av erbjudandena fullföljs. Vidare anser Budkommittén det viktigt ur AcadeMedias och de anställdas synvinkel att budprocesserna inte blir utdragna. Med hänsyn härtill kommer Budkommittén att tillskriva Providence med uppmaning att antingen dra tillbaka sitt erbjudande eller höja sitt erbjudande så att det tydligt överstiger Svensk Utbildning Intressenters erbjudande. Enligt Takeover-reglerna ska Budkommittén, baserat på vad Svensk Utbildning Intressenter uttalat i sitt offentliggörande av erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Svensk Utbildning Intressenters erbjudande kommer att ha på AcadeMedia, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Svensk Utbildning Intressenters strategiska planer för AcadeMedia och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där AcadeMedia bedriver sin verksamhet. Baserat på den information som Svensk Utbildning Intressenter lämnat i samband med offentliggörandet av erbjudandet förutser Budkommittén inte några väsentliga effekter av erbjudandets genomförande för AcadeMedias medarbetare, inklusive anställningsvillkor, eller för de platser där AcadeMedia idag bedriver verksamhet. Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol. Stockholm den 28 april 2010 AcadeMedia AB (publ) Budkommittén Rådgivare Lenner & Partners är finansiell rådgivare och Vinge är juridisk rådgivare till AcadeMedia.