×
 

Styrelsen i AcadeMedia föreslår frivilligt inlösenprogram av aktier

AcadeMedias styrelse har beslutat att föreslå att årsstämman den 30 november 2023 beslutar om ett frivilligt inlösenprogram.

AcadeMedia har över tid uppnått en stabil finansiell ställning som ett resultat av de utvecklingsinsatser och investeringar som genomförts under flera år. Styrelsen har genomfört en analys av kapitalstrukturen och en tillhörande värderingsanalys. I samband därmed har styrelsen konstaterat att nuvarande värdering inte motsvarar de investeringar och den position som bolaget har uppnått och att en investering i den egna aktien därmed är väl motiverad. Styrelsen anser att AcadeMedias nuvarande kapitalstruktur motiverar styrelsens förslag om frivillig inlösen av aktier utöver styrelsens tidigare kommunicerade förslag om en ordinarie utdelning på 1,75 kronor per aktie.

Styrelsens förslag kommer att avse ett frivilligt inlösenprogram om totalt högst 275 miljoner kronor, i form av ett erbjudande till samtliga aktieägare om frivillig inlösen av aktier. Styrelsens förslag kommer att innebära ett bemyndigande till styrelsen att bland annat fastställa inlösenbeloppet per aktie och det totala belopp som ska återbetalas till aktieägare. Avsikten är att fastställa inlösenbeloppet till maximalt 30 procent över den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som föregår styrelsens beslut om fastställande av villkoren för det frivilliga inlösenprogrammet. Styrelsen förväntas kalla till årsstämman inom de närmaste dagarna och årsstämman kommer att hållas den 30 november 2023. Inlösenprocessen planeras att genomföras i februari/mars 2024, efter publicering av AcadeMedias andra kvartalsrapport för verksamhetsåret 2023/24.

En informationsbroschyr som närmare beskriver det frivilliga inlösenprogrammet kommer att upprättas och finnas tillgänglig innan anmälningstiden inleds.

För mer information, kontakta:
Katarina Wilson, COO och vice VD
Telefon: +46 8 794 42 91
E-post: Katarina.Wilson@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 19 400 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 198 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdagen den 24 oktober 2023 kl 17:20.