×
 

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning av Bures erbjudande lämnat den 22 oktober 2007. Som framgår av uttalandet, har styrelsen särskilt beaktat följande:

• Stark ekonomisk utveckling: I delårsrapporten för årets första nio månader 2007 redovisas en omsättning om 331,2 Mkr, en ökning med 115% jämfört med motsvarande period 2006, och ett rörelseresultatet om 26,5 Mkr, en ökning från 2,1 Mkr för samma period 2006.
• Friskoleförvärv ger fullt genomslag först under fjärde kvartalet 2007: AcadeMedia har under året genomfört två större förvärv inom friskoleområdet, som på ett betydande sätt förändrat bolaget. Effekterna från förvärven kommer att få fullt genomslag först från och med det fjärde kvartalet 2007.
• Stark prognos för 2008: Styrelsen har lämnat en utsikt för 2008 där omsättningen bedöms öka till över 600 Mkr med en successivt förstärkt rörelsemarginal. Detta indikerar ett rörelseresultat om 65-75 Mkr för helåret 2008 och ett positivt kassaflöde exklusive eventuella förvärv.
• Finansiell rådgivare anser att budet inte är skäligt: Lenner & Partners har i sitt utlåtande (s k fairness opinion) angivit att Bures erbjudna vederlag inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv.
• Styrelsen verkar för fortsatt notering: Den koncentrerade ägarsituationen kan komma att medföra en begränsad likviditet i AcadeMedia-aktien med risk för att börsens spridningskrav ej kan uppfyllas. Styrelsen avser att, så länge förutsättningar föreligger, bibehålla noteringen på OMX Nordiska Börs Stockholm.

Styrelsen har informerats om att aktieägare med 50,6% av kapitalet och 43,0% av rösterna ej har för avsikt att acceptera Bures erbjudande.
Styrelsen vill särskilt framhålla att Bures erbjudande ej är föremål för några villkor, varför avgiven accept inte kan återkallas.

För mer detaljerad och fullständig information hänvisas till bilagd fil.

Göteborg den 23 november 2007
AcadeMedia AB (publ)
Styrelsen