×
 

AcadeMedias teoretiska gymnasieskolor satsar på strategiskt elevhälsoarbete

I februari startar Tony Johansson som elevhälsostrateg för AcadeMedias teoretiska gymnasieskolor. Han kommer bland annat att arbeta med den icke-medicinska verksamheten för 24 gymnasieskolor inom Klara Teoretiska, Sjölins, ProCivitas och Donnergymnasiet.
Tony Johnsson

Tony Johansson kommer senast från en tjänst som avdelningschef för barn- och elevhälsan i Skövde kommun, där han ansvarat för elevhälsans samtliga professioner samt studie- och yrkesvägledning. Vi ställde några frågor till Tony under hans första arbetsdag på AcadeMedia. 

Hej Tony och välkommen till AcadeMedia. Vad gör egentligen en elevhälsostrateg?

– Tack, det känns otroligt spännande och inspirerande. Tjänsten som elevhälsostrateg är helt ny och ska formas men mitt uppdrag handlar om att strategiskt stötta och utveckla elevhälsoarbetet. Elevhälsoarbete handlar ju i grunden om hur vi på olika sätt kan stödja elevers utveckling mot utbildningens mål. Som elevhälsostrateg måste jag givetvis först lära känna alla våra verksamheter. De områden jag fått i uppdrag att ta mig an först rör införande av digitala system för att GDPR- och rättssäkra olika ärendeprocesser och elevhälsorelaterad dokumentation, vidare utveckla professionsnätverk för elevhälsans icke-medicinska kompetenser samt genomföra olika kompetensutvecklingsinsatser och tillsammans med central medicinsk elevhälsa utveckla den samlade elevhälsans roll i det systematiska kvalitetsarbetet.

Vilka är de viktigaste åtgärderna för att förbättra och effektivisera elevhälsoarbetet? 

– Generellt sett handlar ett effektivt elevhälsoarbete om att utveckla elevhälsan som resurs i skolan. Elevhälsan ska ju bidra till att stödja elevernas utveckling mot målen. Elevhälsan som resurs är en del av skolans strukturkvalitet. Hur kan vi på bästa sätt ta tillvara de kompetenser elevhälsans olika professioner har, för att lyckas med vårt utbildningsuppdrag? En annan del handlar om att utveckla processkvaliteten. Här kan digitaliseringen skapa ledstänger i arbetet, rättssäkra dokumentation samt ge oss underlag för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Du har erfarenhet av processorienterade arbetssätt. Hur kan detta arbetssätt främja elevhälsan?

– Ett processorienterat arbetssätt handlar om att i förväg ha definierat vad och hur vissa arbetsuppgifter ska utföras, eller hur olika situationer ska tas om hand. Att elevhälsan arbetar mer processorienterat kan bidra till att öka förståelsen för elevers olika förutsättningar och behov samt främja likvärdighet och rättssäkerhet. Elevhälsan består av olika kompetenser som ska arbeta tillsammans och då kan processorienterade arbetssätt synliggöra vem som gör vad och på vilket sätt de olika kompetenserna bidrar. Att synliggöra elevhälsans arbete kan också bidra till att bättre integrera elevhälsan i skolans systematiska kvalitetsarbete, vilket är grunden för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Hur kan digital skolutveckling gynna det strategiska elevhälsoarbetet?

– Strategiskt arbete har sin grund i ambitionen att utveckla de resurser en verksamhet satt in för att nå goda resultat. Digital skolutveckling kopplat till strategiskt elevhälsoarbete handlar om att nyttja digitaliseringen för att arbeta effektivt och rättssäkert samt i förlängningen genom den data som skapas digitalt, utveckla förståelsen för vad som leder till bättre resultat för våra elever.

Hur kan ett förebyggande elevhälsoarbete hjälpa eleverna att nå sina mål?

– Varje elev har sina unika förutsättningar, liksom varje undervisningssituation. I mötet med eleven uppstår olika behov. Tanken är ju att undervisningen ska möta eleverna där de befinner sig och därifrån utveckla eleverna så långt det är möjligt. Elevhälsan ska vara ett stöd i att förstå elevers olika förutsättningar och de behov som uppstår i mötet med olika undervisningssituationer. På så sätt kan vi hjälpas åt att förstå hur undervisningen kan formas och omformas. Ett förebyggande arbete handlar om att systematiskt utveckla vår förmåga att ”bygga” något ”före”, att vi innan undervisningens genomförande så långt som möjligt vet vad som gynnar och missgynnar lärandet i varje grupp, i varje given situation.

Vilka områden brinner du för i ditt arbete som elevhälsostrateg?

– Jag brinner nog för det mesta som rör skola och elevhälsoarbete. Skolan är en fantastisk plattform. Där finns alla barn och unga och de är framtiden. Det brinner jag för. Jag har en lång och bred erfarenhet av både utbildning och arbete med psykisk hälsa. Över tid har jag utvecklat ett stort intresse för samvariationen mellan hälsa och lärande. Jag tror vi har mycket att vinna på att öka vår kunskap om vilka faktorer i skolan som påverkar elevers hälsa/ohälsa samt hur vi kan utveckla arbetssätt som främjar hälsa och på så sätt stärka elevers förutsättningar för lärande.

Fakta: AcadeMedias teoretiska verksamhetsområde består av följande gymnasieskolor:

Donnergymnasiet i Göteborg
Klara Teoretiska med tolv skolor i Göteborg, Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm och Sundsvall
ProCivitas med sju skolor i Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm, Uppsala och Växjö
Sjölins gymnasium med fyra skolor i Göteborg, Nacka och Stockholm