×
 

Stockholms stad tilldelar AcadeMedia nya kontrakt

Stockholms stad har meddelat tilldelningsbeslut för upphandlingen av kommunal vuxenutbildning. Staden delar upp ansvaret för vuxenutbildningen på ett fåtal leverantörer varav fem ingår i AcadeMediakoncernen - Movant, Eductus, Hermods, NTI-skolan och KompetensUtvecklingsInstitutet. Utvärderingsgrund för tilldelning har varit kvalitet och fasta priser.

Upphandlingstilldelningsbeslutet omfattar åtta avtalsområden och AcadeMedia har tilldelats 13 avtal inom dessa områden. Bland dessa finns SFI, kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt yrkesutbildningar. För sju avtal vinner beslutet laga kraft i slutet på nästa vecka förutsatt att ingen ansöker om överprövning. Resterande sex avtal berörs av att fyra avtalsområden begärdes överprövade redan innan tilldelningen meddelades. Följaktligen kan avtal inte tecknas förrän överprövningen har avgjorts av domstol. Avtalstiden sträcker sig från den 1 juli 2020 till den 30 juni 2024 som längst.

Dessa är ersättningskontrakt för AcadeMedia, de befintliga kontrakten med Stockholms stad kopplat till detta omsätter idag cirka 180 MSEK per år inom olika avtalsområden. Om de nya kontrakten slutförs beräknas omsättningen kunna ligga i nivå med tidigare år. Prisnivån i de nya kontrakten är över lag i paritet med de nuvarande kontrakten med undantag för distansutbildning som har 20 procent lägre priser. AcadeMedias nuvarande kontrakt löper till den 30 juni 2020.

- Vi är glada att staden valde att lägga fokus på kvalitet i denna upphandling. Kvalitet är något vi jobbar aktivt med i alla våra utbildningar och är stolta över. Vuxenutbildning är avgörande för att bygga regionens långsiktiga konkurrenskraft och det känns fantastiskt bra att vi får förnyat förtroende, säger Christer Hammar, chef för AcadeMedias vuxenutbildning.

De tilldelade avtalen stärker AcadeMedias ställning som en viktig samhällsbyggare i Stockholm, och kommer att tydligt bidra till att tillgodose näringslivets och stadens behov av kompetensförsörjning och hjälpa människor in på arbetsmarknaden. Stockholms stad uppskattar avtalens totala värde till cirka 2,4 miljarder SEK över fyra år.

   

För mer information, kontakta:
Christer Hammar, chef för AcadeMedia vuxenutbildning
Telefon: +46 70 377 45 00
E-post: christer.hammar@academedia.se  

Annette Lilliestierna, kommunikationsdirektör
Telefon: +46 70-432 08 61
E-post: annette.lilliestierna@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se