×
 

Sött och salt i årets kvalitetsrapport

AcadeMedia publicerar idag koncernens övergripande kvalitetsrapport. I den presenteras de samlade kvalitetsresultaten för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt hur dessa står sig i förhållande till de övergripande målen och riksgenomsnitten. I rapporten berättar vi också om vad som är mest angeläget att prioritera i det fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbetet.
Kvalitetsrapport 21/22

– För oss är det viktigt att var och en ska kunna ta del av hur väl vi lyckas i vårt uppdrag, och den här transparensen är också ett viktigt verktyg i vårt systematiska kvalitetsarbete, berättar Ingela Gullberg som är AcadeMedias kvalitetschef.

Av årets kvalitetsrapport, som är den elfte i ordningen, framgår att kvalitetsresultaten totalt sett fortsätter att vara goda även om det i flera aspekter går att konstatera en återgång till nivåerna innan pandemin.

– Det är nog många som varit förvånade över att resultatutvecklingen i skolsverige har sett ut som den gjort under pandemin. De flesta hade nog förväntat sig markanta nedgångar med tanke på hur tufft det varit för skolorna att hantera situationen, men istället gick betygsresultaten uppåt och elever och föräldrar var nöjdare än någonsin i de enkätundersökningar som genomfördes. Rätt paradoxalt kan man tycka, säger Ingela Gullberg.

– När det gäller kunskapsresultaten så har de varit synnerligen svåranalyserade under pandemiåren. Och vi väntar ännu på Skolverkets statistik över resultaten på de nationella proven som återupptogs i våras efter att ha varit inställda i två år. Det gör att det återstår en hel del analys av årets betygsresultat, säger Ingela Gullberg.

AcadeMedias egna sammanställningar visar att ungefär lika många grundskoleelever klarade de nationella proven som innan pandemin. Inom gymnasieskolan är det dock färre som klarat de grundläggande matematikkurserna, något som också påverkat betygsresultaten negativt.

– Om nedgångarna i vissa matematikkurser på gymnasiet beror på faktiska nedgångar i elevernas kunskaper eller en ökad svårighetsgrad i de nationella proven återstår att se. Vi inväntar med stort intresse Skolverkets statistik och kommentarer kring den generella kunskapsutvecklingen i riket under den senaste tiden, säger Ingela Gullberg.

Förutom den här koncernövergripande rapporten publiceras senare under hösten också kvalitetsrapporter på enhets- och huvudmannanivå. Där kan den intresserade i detalj ta del av hur det går för varje skola och verksamhet inom AcadeMedia.

Länk till AcadeMedias kvalitetsrapport 2021/22