×
 

Skolpengsökningarna för AcadeMedia uppgår till 2,5% i Sverige

Skolpengsökningarna för AcadeMedia uppgår till 2,5% i Sverige  

Nu har AcadeMedia fått skolpengsbeslut för närmare 80 procent av elevunderlaget vilket ger ett stabilt genomsnitt för den svenska verksamheten. Baserat på detta bedöms skolpengsökningen 2019 för AcadeMedias svenska verksamheter vara i genomsnitt 2,5 (2,5) procent. För de norska förskolorna är ökningen 3,4 (2,2) procent. Ökningarna är i nivå med de preliminära siffror som angavs i AcadeMedias senaste kvartalsrapport.

Ökningstalen ovan har beräknats på de skolpengsbeslut AcadeMedia har fått och är viktade med AcadeMedias elevmix i respektive segment.

Som AcadeMedia har berättat i senaste kvartalsrapporten har löneökningstakten för lärare mattats av något. Det är dock fortsatt lärarbrist och hög personalomsättning vilket driver en löneglidning som ligger utöver avtalade löneökningar. Skolpengs-ökningar inom förskolorna är fortsatt utmanande och med en hög andel personal-kostnader kommer det vara svårt att kompensera den kostnadsökningen.

AcadeMedia har överklagat ett prisbeslut från ett tiotal kommuner.

Skolpengsökning per segment

Skolpengsökningen inom för- och grundskolesegmentet är i genomsnitt 2,0 (2,7) procent för förskola och 3,5 (2,3) procent för grundskola. Den genomsnittliga skolpengsökningen har beräknats baserat på erhållna skolpengsbeslut för 93 procent av eleverna viktat med barn- och kommunmix. Beräkningen för grundskola avser enbart grundskolepeng och tar inte hänsyn till förändringar i fritidspeng eller eventuella omfördelningar mellan grundpeng och socioekonomisk ersättning. AcadeMedia bedömer att när effekterna från fritidspeng och andra ersättningar medräknas kommer den totala intäktsökningen per elev vara lägre än 3,5 procent. Utöver skolpeng har  för- och grundskolesegmentet cirka 3 procent av intäkterna från föräldraavgifter enligt maxtaxesystemet. Förskolornas maxtaxa räknas upp årligen av Skolverket. För 2019 är ökningen 3,1 procent (1,5).

Skolpengsökningen för gymnasiesegmentet beräknas bli i genomsnitt 2,0 (2,4) procent. Skolpengsökningen har beräknats baserat på erhållna skolpengsbeslut för 65 procent av eleverna och är viktad med AcadeMedias elev- och programmix. Föregående års siffror är exklusive Vindora.

Som vi tidigare har kommunicerat har de kommunala bidragen för de norska förskolorna har ökat med 3,4 (2,2) procent i genomsnitt, viktat med barn- och kommunmix. Även i Norge finns ett system med maxtaxa. Där utgör föräldraavgiften cirka 16 procent av intäkterna och föräldraavgiften räknas upp årligen med ett kostnadsindex som för 2019 har fastställts till 3,5 procent (6,6).

Hur fungerar skolpengssystemet?

Intäkterna i AcadeMedias tre skolsegment utgörs till huvuddelen av ett kommunalt bidrag per elev ”skolpeng”. Skolpengen i Sverige beräknas utifrån kommunens budgeterade kostnader för sin egen utbildningsverksamhet i respektive skolform, åldersgrupp och program. De totala kostnaderna delas med budgeterat antal barn eller elever i respektive utbildningsform för att erhålla skolpeng per barn/elev. Enligt svensk lag ska lika villkor gälla för resursallokering mellan elever i kommunal och fristående skola. Det innebär att om det faktiska utfallet i kommunens räkenskaper visar på en högre kostnad per elev ska även elever i fristående skolor kompenseras. Retroaktiv kompensation görs av vissa kommuner självmant medan andra kommuner behöver följas upp.

I Norge beräknas kommunala förskolebidrag för 2019 baserat på kommunens faktiska kostnadsutfall 2017, uppräknad med ett kostnadsindex för 2018 och 2019. Detta index gav en ökning på sammanlagt 5,8% för två år. De bidragskomponenter som rör fastighetskostnader justeras också för att reflektera respektive fastighets ålder, vilket innebär högre bidrag för nyare fastigheter och lägre för äldre. Systemet med skolpeng baserat på historiskt utfall innebär att de fristående aktörerna kan påverkas negativt av en eftersläpande kompensation för generella kostnadsökningar, t ex för ny bemanningsnorm.

För mer information, kontakta:

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Katarina Wilson, Koncerncontrollerchef
Telefon: +46 8 794 42 91
E-post: Katarina.Wilson@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 300 medarbetare på våra drygt 655 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 179 300 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se