×
 

Skolor samarbetar för likvärdig betygssättning

På Noblaskolan i Täby lägger både ledning och medarbetare stort fokus på likvärdig bedömning och betygssättning. Skolan gör många insatser för att så långt det går säkerställa att alla elever får ett betyg som motsvarar deras kunskaper.

–Betygssättning är en myndighetsutövning som inte går att överklaga. Det är otroligt viktigt att alla elever bedöms och betygssätts på ett likvärdigt sätt och det är mitt ansvar som rektor att skapa goda förutsättningar för det, säger Maria Dahlin, rektor på Noblaskolan i Täby.

Samverkan med andra skolor

Inför varje termin får skolans lärare i årskurserna F-9 skriva individuella analyser av sina betyg och reflektera över vad i undervisningen som behöver utvecklas. Skolan har också återkommande konferenser där lärarna tillsammans diskuterar likvärdig bedömning och betygssättning och vilka utmaningar de upplever kopplat till det.

Inför betygssättning har skolan en särskild lärarkonferens där man går igenom vad som är viktigt att tänka på.

–Nytt för i år är att alla Noblaskolor har digitala ämnesmöten där lärare får möjlighet att diskutera betyg och bedömning med kollegor som undervisar i samma ämnen på andra skolor. Att sätta betyg är inte enkelt och alla lärare behöver hela tiden arbeta med den egna bedömningspraktiken, säger Maria Dahlin.
 
Lärarna på Noblaskolan i Täby uppskattar att kunna samverka med lärare på andra skolor.

–En utmaning för flera av oss är att vi är ensamma ämneslärare på skolan, vilket gör det svårare att diskutera med någon som är behörig i samma ämnen. Annars är vi många erfarna lärare här som är trygga med bedömning och betygssättning, säger Marie Gullberg, engelsklärare i årskurserna 4–9.

Sambedömer nationella prov

Under hösten 2022 införde AcadeMedia skärpta riktlinjer för likvärdig bedömning och betygssättning, bland annat med tydligare krav på sambedömning av nationella prov.

–När de skärpta riktlinjerna lanserades kunde jag konstatera att vi redan jobbat utifrån dem i flera år. Vi har exempelvis sambedömning av de nationella proven tillsammans med andra Noblaskolor och alla prov är avidentifierade. Vi försöker också att så långt det går ordna så att skolorna inte rättar sina egna elevers prov, berättar Maria Dahlin.

–Jag tror också att det är viktigt att vi rektorer belyser vikten av att de nationella proven ska beaktas särskilt när lärare sätter betyg.  Vi vill inte ha omotiverat stora avvikelser och jag som rektor måste kunna stå bakom lärarnas bedömning och betygssättning, säger hon.

”Ett lärandetillfälle”

Maria Rybing, SO-lärare i årskurserna 7–9, ser bara fördelar med att inte rätta de egna elevernas nationella prov.

–Det är en ren vinst och att sambedöma med andra skolor är ett lärandetillfälle i sig. Det kan både bidra till ökad likvärdighet och till att utveckla bedömarkompetensen hos mig som enskild lärare, säger hon.

Avvikelser mellan nationella prov och slutbetyg analyseras noga på Noblaskolan i Täby. Rektor Maria Dahlin berättar om hur det går till.

–När en lärare ser i sin samlade bedömning att betyget avviker från det nationella provet bokar läraren in ett möte med mig för att stärka sitt resonemang och motivera orsakerna till avvikelserna. Vilka orsakerna är kan variera. De nationella proven ska väga tungt men täcker samtidigt inte allt, lärare har flera olika underlag som grund för sin bedömning, säger hon.

Eventuella avvikelser diskuteras också lärare emellan.

–Det är naturligtvis viktigt att vi pratar med varandra om det och reflekterar kring vad det kan bero på. Jag tycker att skollagens skrivningar om de nationella provens betydelse är rätt tydliga och för de elever som fått rätt förutsättningar brukar resultaten rimma väl med lärarens helhetsbedömning, säger Maria Rybing.

Viktigt att hålla sig uppdaterad

Att hålla sig uppdaterad kring betyg och bedömning är viktigt, menar lärarna. Kursen i betyg och bedömning, vid Karlstads universitet, som är obligatorisk för alla rektorer och lärare inom AcadeMedia, skapar tillfällen för bra samtal.

–Den har bidragit till givande diskussioner i hela vårt lärarlag. Att bedöma och sätta betyg är en stor del av vårt läraruppdrag och det är självklart att vi måste hålla oss ajour med aktuell forskning och vara trygga med skollagen och Skolverkets föreskrifter, säger Marie Gullberg.

Att skapa rätt förutsättningar för lärares bedömning och betygssättning ser rektor Maria Dahlin som ett av sina viktigaste uppdrag.

–De behöver inte bara sambedöma utan även arbeta med att skapa bra bedömningsunderlag. Elever ska få möjligheten att visa sina kunskaper vid flera tillfällen för att lärare ska kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning, säger hon.

–Jag har stor tillit till mina lärares profession och det är jag som rektor som måste säkerställa att vi hela jobbar med de här frågorna på ett strukturerat sätt.


Den här artiklen publicerades första gången 8 maj 2023.

Du kanske också är intresserad av