×
 

Osanningarna upprör oss, Anna Dahlberg

Anna Dahlberg skriver i en ledare i Expressen den 25 september 2021 att skolorna inom Drottning Blanka visar upp en fin fasad men systematiskt tummar på kvaliteten. Vi arbetar inom Drottning Blanka och blir upprörda över hur direkta osanningar om våra skolor formuleras i en ledare. Vi har knappt* 8000 elever på våra 27 skolor och vi är cirka 700 medarbetare. Skolornas storlek varierar mellan 150 elever och 700 elever. Det kan naturligtvis vara så att en lärare har upplevt skolans verksamhet som beskrivs i ledaren, men att dra så långtgående slutsatser om en hel utbildningsverksamhet som Anna Dahlberg gör, baserat på enstaka vittnesmål, är anmärkningsvärt.

Precis som alla skolor i Sverige lyder vi under lagar som reglerar vår verksamhet. Två av de viktigaste är arbetsmiljölagen och skollagen. Vore den bild som målas upp sann skulle vi inte följa dem. Det gör vi. Som på alla skolor i Sverige genomför ansvariga myndigheter granskningar inom respektive område och vi välkomnar alltid både Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket till våra skolor.

Nedan bemöter vi kritiken i Anna Dahlbergs ledare punkt för punkt:

Svårigheter att nå fram med kritik  - kritik som kommer ledningen till känna utreds. Vi genomför dessutom medarbetarenkät en gång per år som besvaras anonymt. Resultaten är goda. På frågan “Om du tänker på din arbetsgivare som helhet. Hur nöjd är du med den?” svarade 89% ja. Enkäten gjordes i januari 2021. På frågan “Jag kan rekommendera min arbetsplats till andra”  svarade 89% ja. Så hade våra medarbetare  knappast svarat om man inte vågat komma med kritik eller tyckt sig få gehör för den. Självklart finns också en visselblåsarfunktion, den har alla tillgång till via AcadeMedias publika intranät. 

Omsättning rektorer - vi har skolor där samma person varit rektor i många år. Vi har också skolor där rektorsbyten har skett. Dock inte i den omfattning som skrivs.  

Obehöriga lärare- Vår målsättning, liksom alla skolors, är att alla lärare ska vara behöriga. Vi har, som många andra skolor, obehöriga lärare om vi inte kunnat hitta en behörig lärare till en viss tjänst. 

Elevhälsa - alla Drottning Blankas skolor har ett elevhälsoteam som uppfyller de krav som finns. Omfattningen varierar beroende på skolans storlek. Alla skolor har dessutom tillgång till den centrala elevhälsan som finns inom AcadeMedia. 

Tillgång på läromedel - på våra skolor finns självklart de läromedel som krävs. Inköpen genomförs i nära samarbete med kursansvariga lärare och kan se olika ut. 

Systematiskt kvalitetsarbete - vår dokumentation kring vårt systematiska kvalitetsarbete finns tillgängligt för alla att ta del av på vår hemsida.

“Spökelever” - vi känner inte igen begreppet. Om elever inte närvarar och inte kontaktar  skolan så är policyn att de skrivs ut efter 30 skoldagar. Vi genomför frånvaroutredningar och vidtar nödvändiga åtgärder som krävs för att eleven ska återvända till skolan. Anmälan till socialtjänst och även till kommunalt aktivitetsansvar är en del av våra rutiner. Målet är alltid att en elev ska komma tillbaka till skolan och utskrivning är det sista alternativet.

Elever med låga meritvärden - våra skolor tar emot elever som söker till våra skolor och som antagningsenheten på orten anvisar. Det speglar vårt programutbud som består av såväl högskoleförberedande som yrkesprogram. Det förpliktigar oss att erbjuda rätt typ av stöd för att eleverna ska nå målen för utbildningen, oavsett vilka förkunskaper de har med sig när de börjar hos oss. 

Betygsättning - lärare ansvarar för betygsättningen och vi har hög tilltro till våra lärares kompetens. Vi har väl utvecklade rutiner för att följa elevers kunskapsutveckling. Om en elev befaras få ett F i en kurs ska vi alltid ge eleven hjälp med extra anpassningar eller särskilt stöd för att hen ska ha möjlighet att nå kunskapskraven. För att stärka vår förmåga ytterligare har vi de senaste två läsåren haft ett samarbete med Karlstad universitet där samtliga lärare får genomgå en kurs i Betyg och bedömning, Detta för att kvalitetssäkra att våra lärare känner sig trygga med betygsättningen.

De anonyma vittnesmål Anna Dahlberg förmedlar måste tas på allvar, trots att de visar en helt annan bild än Skolinspektionens utvärderingar och våra egna elev- och medarbetarenkäter. Vi vill att en oberoende part granskar dessa anklagelser och vi kommer därför att kontakta Skolinspektionen för att be dem göra en huvudmannagranskning. Vi är övertygade om att den kommer att visa samma resultat som Skolinspektionens skolenkäter och att vi ser fram emot Anna Dahlbergs tankar om dessa. Här länkar vi till den första enkäten, och här till den andra

*Korrigerat från drygt 8000 till knappt 8000. Den exakta siffran är idag 7821.

Rektorer, medarbetare och representanter från huvudmannen på Drottning Blankas gymnasieskolor:

Angelica Calawagan Wikblad, rektor Falun
Åsa Nordgren Öberg, rektor Gävle
Håkan Stenström, rektor Kungsbacka
Kriztina Lövgren, rektor Linköping
Marie Roslund, rektor Lund
Annika Silverup, rektor Malmö Söderport
Åsa Lilius, rektor Malmö City
Dejan Matic, rektor Stockholm Kungsholmen
Åsa Walldow Magnusson, rektor Stockholm Södra
Helen Lövgren, rektor Sundsvall
Sara Karlsson, rektor Trollhättan
Kari Flygare, rektor Uddevalla
Daniel Öberg, rektor Uppsala
Stefan Lind, rektor Varberg

Johannah Karlsson, rektor Borås
Ildiko Nagy, lärare Borås
Stojka Matic, lärare Borås

Marie Z Andersson, rektor Falkenberg
Eleni Androulaki Uddén, lärare Falkenberg
Julia Andersson, lärare Falkenberg

Marcus Berglund, rektor Göteborg Gårda
Patrik Nyqvist, rektor Göteborg Centrum
Patrik Björklund, lärare Göteborg Gårda
Mona Fallenhag, bitr. rektor Göteborg
Lena Holmqvist, specialpedagog Göteborg
Kalle Carlsson, lärare Göteborg
Stéphanie Cheyda Fahlquist, lärare Göteborg och Borås
Joel Frisk, lärare Göteborg
Vanda Zuzic, lärare Göteborg
Susanne Ingridsdotter, lärare Göteborg Gårda
Victoria Eklundh, lärare Göteborg Gårda

Sara Dahl, rektor Halmstad
Helena Wiklund, lärare Halmstad
Maria Andersson, lärare Halmstad

Cathrine Svensson, rektor Helsingborg Prästgatan
Mikael Fors, rektor Helsingborg S:a Kyrkogatan
Dubravka Trejling Nikolic, lärare Helsingborg

Catarina Higgins, rektor Jönköping
Anneli Parkell, lärare Jönköping
Lejla Selimovic, lärare Jönköping
Rebecka Nilsson, rektor Norrköping 
Stina Nerman, mentor Norrköping
Malin Fridh, mentor Norrköping

Marcus Trieb, rektor Kristianstad
Anna Nitsch, specialpedagog Kristianstad

Annika Gustafsson, rektor Skövde
Marie Fhyr, biträdande rektor Skövde
Angelica Svensson, lärare Skövde
Mona Celik, studie- och yrkesvägledare Skövde

Jenny Gustafsson, rektor Örebro
Cecilia Nord, lärare Örebro
Linda Kreü, lärare Örebro

Malin Bergland, utbildningsdirektör
Jens Levin, skolchef
Charlotta Björklund, skolchef
Anne Engardt, skolchchef
Louise Hedman, fastighetsansvarig
Ann-Marie Viiala, kvalitets- och utvecklingsansvarig
Marie Fredriksson, kvalitets- och utvecklingsansvarig
Emma Odmyr, HR-strateg
Anna-Karin Berg, samordnare