×
 

Pilotprojekt fick fler elever att klara matten 

Under förra läsåret genomförde Vittra ett pilotprojekt för att öka måluppfyllelsen i matematik. Målet var att elever som fick ett underkänt betyg i matematik 2022 skulle klara det nationella provet 2023 och därmed öka sina möjligheter att bli behöriga till gymnasiet.
Bild på lärare och elever på Vittraskola

Vittra har 25 grundskolor och totalt omfattades 104 elever av den riktade satsningen. Analysen av elevgruppens betygsresultat för 2023 visar att den gav effekt hos merparten av eleverna. Nära 60 procent av eleverna höjde sig från underkänt betyg i årskurs 8 till att gå ut nian med minst godkänt. På flera skolor var siffran närmare 100 procent. 

–Det är ett kvitto på att det aldrig är för sent att göra skillnad, även om vi inte lyckades få alla i mål. Det här är elever som rent statistiskt löpte stor risk att inte klara nians matematik, säger Andreas Hassel, skolchef inom Vittra. 

–Vi vet vilka konsekvenserna kan bli för den som inte kommer in på gymnasiet och vårt uppdrag är att göra vårt yttersta för att alla elever ska lyckas med sin skolgång. Det känns bra att vi har hittat ytterligare en metod som vi kan bygga vidare på för de elever som av olika skäl behöver intensiva insatser under sitt sista år i grundskolan, säger han. 

Statistik från Skolverket visar att bara varannan elev som inte klarar matematiken i årskurs 6 når ett godkänt betyg i nian. Det är med andra ord en stor utmaning för alla skolor att höja matematikkunskaperna hos elever som halkat efter. 

”Viktigt att det finns en plan B” 

Andreas Hassel är tydlig med att grunden för att elever ska lyckas i matematik läggs i de tidiga årskurserna - i den bästa av världar behövs inga sena insatser. 

–Att elever tidigt lär sig att läsa, skriva och räkna är naturligtvis helt avgörande för deras skolgång. Men dessvärre kommer det alltid att finnas elever som riskerar att inte få ett godkänt betyg i nian. Då är det viktigt att det finns en plan B, med en tydlig systematik för hur vi fångar upp dem på ett bra sätt, säger han. 

De skolor som omfattades av den riktade satsningen fick ta del av extra resurser från AcadeMedia för att kunna skräddarsy olika insatser. Det har bland annat handlat om extraundervisning i smågrupper, fler lärare på vissa lektioner och att ge vissa elever enskild lärarledd undervisning.  

Från 29 till 4 procent F på Vittra Väsby 

Vittra Väsby, där 95 procent av eleverna är flerspråkiga, en av skolorna som lyckades bra med att höja elevernas matematikkunskaper. 2022 fick endast 71 procent av eleverna godkänt i matematik i årskurs 8 – i våras fick 96 procent i årskurs 9 minst godkänt.  

Marie Winkvist och Johan Lindqvist, förstelärare i matematik på Vittra Väsby, berättar om arbetet. 

-Vi hade extralektioner på morgnar och eftermiddagar för elever som låg på gränsen till godkänt i början av nian. Vi hade också enskild undervisning med några elever där vi använde mycket laborativt material. Eleverna fick helt enkelt fler undervisningstimmar där mycket fokus låg på att repetera multiplikationstabellen, bråk och decimaltal, säger Maria Winkvist. 

-Det var viktigt att eleverna fick en förståelse för grunderna i matematik, det ledde till ökad motivation, större självförtroende och en inställning att inte ge upp. Många elever kom tidigt på morgonen och stannade kvar efter skoltid, berättar Johan Lindqvist. 

Satsningen fortsätter 

Nu kommer Vittra att analysera satsningen för att se vad som gick bra och vad som behöver utvecklas ytterligare. 

-På en del skolor lyckades man vända resultaten för en väldigt stor andel av eleverna, medan andra inte nådde riktigt lika långt. Vi fortsätter vår satsning även det här läsåret och bygger vidare på de framgångsfaktorer vi identifierat, säger Andreas Hassel. 

Fakta 

  • Urvalet av elever till den riktade matematiksatsningen gjordes utifrån analyser och betygsprognoser samt i nära dialog med skolorna.  
  • Cirka en sjättedel av alla elever som går ut grundskolan i Sverige blir inte behöriga till gymnasieskolans nationella program. Underkänt betyg i matematik är en vanlig orsak till att elever inte når gymnasiebehörighet. 
     
  • Andelen elever inom Vittra som klarade det nationella provet i matematik i årskurs 9 ökade från 81 procent läsåret 2021/22 till 89 procent läsåret 2022/23. 

Du kanske också är intresserad av