×
 

Om elevenkäterna: Ett av flera sätt att utveckla undervisningen 

Igår publicerade Skolvärlden en artikel med rubriken “Var femte lärare på AcadeMedia: elevernas enkätsvar påverkar vår lön”. Undersökningen som artikeln bygger på genomfördes bland lärare som är medlemmar i Lärarnas riksförbund och artikeln har väckt debatt om på vilket sätt elever ska utvärdera den undervisning de får.

-De flesta borde vara överens om att det är viktigt att alla skolor jobbar med att utveckla undervisningens kvalitet. Likaså är det viktigt att alla skolhuvudmän säkerställer likvärdighet och kvalitet i undervisningen. Det är vi helt enkelt skyldiga att göra, säger Anna Andersson, kvalitetschef för AcadeMedias gymnasieskolor.  

-Inom AcadeMedias gymnasieskolor utvärderar vi undervisningen utifrån tre perspektiv, där elevernas är ett. De andra två är rektorns bedömning och det tredje är lärarens egen skattning. 

-Eleverna har rätt till god undervisning och det är vår uppgift att på olika sätt följa upp detta. Men deras bedömning är naturligtvis inte det enda underlaget för samtal om undervisningens kvalitet, säger hon. 

En samlad bedömning

Resultatet i undervisningsutvärderingarna är i sig inget lönekriterium utan en del av den samlade bedömningen som rektor gör av undervisningens kvalitet och lärarens arbete. Denna bedömning ligger sedan till grund för utvecklingsarbete på både individ- och skolnivå. 

-Jag tycker att diskussionen förenklas. Lika lite som elevernas utvärderingar ensamt ska ligga till grund för samtal om undervisningen, lika lite ska elevernas uppfattningar om undervisningens kvalitet vara den enda källan till bedömning om hur väl en lärare utför sitt arbete, säger Anna Andersson. 

-Men att det rent generellt ska finnas ett samband mellan lön och prestation är inget konstigt, snarare väldigt rimligt. Lärare som är skickliga på att undervisa ska givetvis också premieras. Det handlar hela tiden om en helhetsbedömning. 

-Om en del rektorer upplever att det är svårt att diskutera elevperspektivet på undervisningen med sina lärare så finns det naturligtvis anledning att titta närmare på det, säger Anna Andersson. 

Mer fakta om undersökningen 

Enkäten skickades till de 1000 gymnasielärare som är medlemmar i Lärarnas riksförbund och som var med i den senaste lönerevisionen.  

600 lärare besvarade enkäten varav 86 angav att deras rektor uppgett att de undervisningsutvärderingar som elever gör haft en direkt påverkan på deras lön. 

Här finns alla de frågor som ställs, och till vilka skolor de ställts. Frågorna är formulerade utifrån läroplanens riktlinjer. Frågorna är från läsåret 2020/21.  

Totalt jobbar cirka 3200 lärare på AcadeMedias gymnasieskolor