×
 

Ny utbildning för mer rättssäker betygssättning– Med den här satsningen vill vi ge våra gymnasieskolor ytterligare stöd i arbetet med betyg och bedömning, säger Carina Hall, utvecklingschef för AcadeMedias gymnasieskolor.

– Betygsättningen ska vila på vetenskaplig grund och vara rättvis och rättssäker för eleverna. Som huvudman vill vi skapa bra förutsättningar för våra skolor att arbeta i enlighet med gällande styrdokument, aktuell forskning och de nya allmänna råden från Skolverket, säger Carina Hall.

Webbaserad utbildning
Utbildningen är webbaserad och indelad i moduler som bygger på varandra. Vissa delar är mer grundläggande medan andra går mer på djupet kring begrepp och förhållningssätt. Det kommer också att finnas delar i utbildningen som särskilt riktar sig till rektorer och huvudmän.

Bristande likvärdighet i bedömning och betygssättning är en gemensam utmaning för svensk skola. Det har både Skolverket och Skolinspektionen pekat på vid flera tillfällen. Skolverket har också gett ut flera olika publikationer i ämnet och så sent som idag kom en ny rapport som bland annat lyfter hur viktigt det är att lärare får möjlighet att fortbildas och lära av varandra.

AcadeMedias gymnasieskolor har haft fokus på frågan länge, berättar Carina Hall.

– Vi har jobbat med olika insatser i flera år och har sedan tidigare tagit fram gemensamma rutiner och riktlinjer för hur likvärdig bedömning och betygssättning ska gå till, säger hon.

– Men allra viktigast är ju att se till att betygssättningen är likvärdig och rättssäker också i praktiken. Den här utbildningen i samarbete med Karlstad universitet är en del i vår gemensamma ansats att ge elever möjlighet att lyckas på lika villkor. För oss är det självklart att alla elever ska ha samma förutsättningar att nå målen för utbildningen, oavsett vilken skola eller vilket program de väljer, säger Carina Hall.

Allmänna råd

Regeringsrapporter

Kvalitetsgranskningar

Riktade tillsyner