×
 

Nöjdare elever och medarbetare- Resultaten är överraskande och mycket glädjande. Coronapandemin har vänt upp och ner på vårt samhälle och alla som arbetar med utbildning har tvingats till snabba omställningar. Resultaten i årets undersökningar visar att de stora insatser som våra medarbetare gjort har överträffat mångas förväntningar, säger Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia.

Fler elever och vårdnadshavare är nöjda med undervisningen och med förskolan och skolan som helhet, jämfört med föregående år. Den så kallade rekommendationsgraden, som ofta används för att få en övergripande bild, ökar också. Allt fler rekommenderar sin förskola och skola till andra.

Under normala omständigheter är förändringarna från år till år relativt små, med upp- eller nedgångar på en eller ett par procentenheter. Årets siffror när det gäller rekommendationsgraden är högre än normalt, exempelvis ökar elever på gymnasiet sin rekommendationsgrad med sju procentenheter (se samtliga siffror nedan).

- Det är lite för tidigt att veta hur undervisningens kvalitet, lärandet och elevers och medarbetares välmående har påverkats av de omställningar som pandemin inneburit. Men de här undersökningarna ger ju en lite annan bild än den gängse och är en av många delar som vi behöver väga in när vi väljer vilka insatser vi ska göra framöver. Det är viktigt att vi tar med oss lärdomar från det gångna året när vi väl återgår till en mer normal tillvaro, säger Marcus Strömberg.

När det gäller AcadeMedias medarbetare är trenden positiv inom samtliga segment. En viktig fråga under coronapandemin har varit information till medarbetare. Informationsbehovet har ökat, samtidigt har fysiska möten, som normalt är en viktig informationskanal, varit svår att använda. Här är ökningen hela nio procentenheter, 79 procent av medarbetarna säger att de känner sig väl informerade om vad som händer inom den egna verksamheten (med verksamhet menar vi exempelvis Hermods, Rytmus, Pysslingen förskolor, etcetera).

- Att vara informerad, och att därmed vara en del av ett större sammanhang, är alltid viktigt. Att vara det under de omständigheter som råder nu är ännu viktigare, säger Lisa Oldmark, HR-direktör på AcadeMedia.

- Jag är otroligt stolt över allt det fina arbete som görs varje dag, för barn, elever och vuxendeltagare. Att våra resultat återigen ökar, och att våra medarbetare upplever att vi är en attraktiv arbetsgivare, är ett viktigt kvitto på att vi som organisation utvecklas i rätt riktning, säger Lisa Oldmark.

Rekommendationsgrad förskolan

Vårdnadshavare: 88 procent (+2 procentenheter)

Rekommendationsgrad grundskolan
Vårdnadshavare 81 procent (+3 procentenheter)
Elever: 70 procent (+2 procentenheter)
Medarbetare: 86 procent (+1 procentenhet)

Rekommendationsgrad gymnasiet
Elever: 76 procent (+7 procentenheter)
Medarbetare: 85 procent (+4 procentenheter)

Rekommendationsgrad vuxenutbildningen
Medarbetare: 87 procent (+1 procentenhet)
Deltagare inom vuxenutbildningen ingår inte i den här undersökningen

Fakta: AcadeMedias årliga enkätundersökning till elever och vårdnadshavare
Undersökningarna genomfördes 11-29 januari 2021 och omfattade samtliga elever i gymnasieskolan, elever från och med årskurs 4 i grundskolan samt alla vårdnadshavare i AcadeMedias svenska förskolor och grundskolor. Totalt besvarades undersökningarna av 12 471 elever i grundskolan (svarsfrekvens 87 procent), 31 267 elever i gymnasieskolan (svarsfrekvens 80 procent), av 8 810 vårdnadshavare i förskolan (svarsfrekvens 81 procent) och av 17 413 vårdnadshavare i grundskolan (svarsfrekvens 76 procent). Svaren kan därmed betraktas som tillförlitliga och representativa.

Fakta: AcadeMedias medarbetarundersökning
Medarbetarundersökningen genomfördes 11-31 januari 2021 och omfattade samtliga medarbetare i AcadeMedias svenska förskolor, grundskolor, gymnasieskolor samt inom vuxenutbildningen och AcadeMedia Support. Totalt svarade drygt 8 921 medarbetare på undersökningen vilket motsvarar en svarsfrekvens på 81 procent. Svaren kan därmed betraktas som tillförlitliga och representativa.

Kontakt:

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör, tfn: 073-334 87 50, e-post: paula.hammerskog@academedia.se