×
 

Mer behöver göras för att minska skillnaderna mellan provresultat och betyg 

Våra insatser för att minska skillnaderna mellan elevernas betyg och resultat på nationella prov har inte gett önskade resultat. Vi vidtar nu ytterligare åtgärder för att öka likvärdigheten i bedömning och betygssättning på våra enheter.

Den 27 oktober publicerade Riksrevisionen sin granskningsrapport över statens insatser för likvärdig betygssättning där de konstaterar att statens insatser inte räckt. AcadeMedia har gjort en liknande granskning av våra insatser, och måste även vi konstatera  att våra insatser för att minska skillnaderna mellan elevernas betyg och resultat på nationella prov inte gett önskade resultat. Vi vidtar nu ytterligare åtgärder för att öka likvärdigheten i bedömning och betygssättning på våra enheter.

För att ta reda på mer om orsakerna till avvikelserna gav AcadeMedias styrelse  i mars 2022 det externa analysföretaget Ramboll i uppdrag att analysera samtliga grundskolors betygsresultat i relation till de nationella proven. Deras statistiska analys byggde på nationella provresultaten och vår betygssättning före pandemin. Precis som Riksrevisionen gör i sin rapport konstaterade Ramboll att skillnaden mellan elevernas resultat på nationella prov och elevernas betyg är stor. 

Riktade insatser har ej gett tillräckliga resultat

AcadeMedias grund- och gymnasieskolor har arbetat med olika kompetenshöjande insatser under flera år. Bland annat har koncernens grundskole- och gymnasielärare gått en obligatorisk kurs i betyg och bedömning genom ett samarbete med Karlstad universitet, detta samarbete inleddes redan 2018. Andra exempel på åtgärder är sambedömning av nationella prov, och förstelärare inom matematik som har som särskilt uppdrag att utveckla undervisningen. Det har dock inte räckt. 

Det finns också stora skillnader mellan våra egna skolor. De flesta har mycket små avvikelser medan andra skolor har mer systematiska avvikelser mellan betygssättning och resultat på nationella prov. De systematiska skillnaderna tenderar att vara större på skolor där många elever ligger på gränsen till att klara godkända betyg. Vi har därför valt att införa ett åtgärdspaket som gäller alla grundskolor och gymnasier, samt ytterligare insatser för de enheter som vi bedömer har behov av ytterligare utbildning eller skärpta krav.  De största avvikelserna inom gymnasiet finns inom ämnet matematik, och då specifikt kursen matematik 1a, som är den obligatoriska kursen för samtliga yrkesprogram. 

Åtgärdspaket för en mer likvärdig bedömning och betygssättning

AcadeMedia implementerar nu nedanstående åtgärder bland sina huvudmän för samtliga grund- och gymnasieskolor: 

  1. Skärpta riktlinjer. Vi inför ännu tydligare krav på sambedömning på våra skolor och ett proaktivt arbete för att ingen skola ska få systematiska eller omotiverade avvikelser. 
  2. Obligatorisk utbildning. Vi säkerställer att alla våra medarbetare har kännedom om riktlinjerna via en obligatorisk utbildning. Vi utvecklar också kursen i bedömning och betygssättning i samarbete med Karlstad Universitet.
  3. Tydligare målsättningar och rapportering. Vi förtydligar våra målsättningar, vässar våra analyser, tar fram nya rapporter och fokuserar mer på de faktiska resultaten från de nationella proven.
  4. Central rättning. Vi arbetar för att under kommande läsår införa en central rättningsfunktion för kontrollrättning av vissa nationella prov.

Det är centralt för alla elevers framtid att deras kunskaper mäts på ett rättssäkert och likvärdigt sätt. Skolans huvudsakliga uppdrag är att öka elevernas lärande och kunskaper. Alla skolor ska ge sina elever möjlighet att lyckas. En grundförutsättning för det är att varje enskild elev får ett korrekt betyg, som speglar elevens kunskaper.  

Du kanske också är intresserad av