×
 

Ledande befattningshavare i AcadeMedia har förvärvat syntetiska optioner avseende AcadeMedia utställda av Mellby Gård

Styrelsen i AcadeMedia AB (publ) har informerats av bolagets huvudägare Mellby Gård AB att ledande befattningshavare i AcadeMedia har förvärvat syntetiska optioner avseende AcadeMedia utställda av Mellby Gård.

Mellby Gård har lämnat ett erbjudande till medlemmarna av koncernledningen i AcadeMedia att förvärva syntetiska optioner avseende AcadeMedia utställda av Mellby Gård. Sammanlagt har 681 000 syntetiska optioner förvärvats till ett pris som motsvarar optionernas marknadsvärde. Det sammanlagda marknadsvärdet av optionerna har beräknats till 2,7 miljoner kronor.

De syntetiska optionerna är hänförliga till AcadeMedias stamaktie och har en löptid om drygt tre år. Optionerna kan utnyttjas under en period om två månader från dagen efter offentliggörandet av AcadeMedias halvårsrapport för perioden 1 juli – 31 december 2021. Lösenpriset uppgår till 52,30 kronor per option, vilket motsvarar 120 procent av den volymvägda betalkursen för AcadeMedias stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden 12–16 november 2018. Vid utnyttjandet av optionen erhåller innehavaren en kontant betalning av Mellby Gård motsvarande stamaktiens marknadsvärde med avdrag för lösenpriset, dock högst 28,80 kronor per option. Om marknadsvärdet understiger lösenpriset erhålls ingen betalning.

Mellby Gård har i samband med erbjudandet även erbjudit de ledande befattningshavarna i AcadeMedia att ingå ett låneavtal för att finansiera en del av förvärvskostnaden för de syntetiska optionerna. Genom låneavtalet har de ledande befattningshavarna erbjudits att låna 50 procent av det totala belopp som ska betalas för optionerna.

AcadeMedia AB har inte medverkat i förvärvs- och låneerbjudandena som har lämnats av Mellby Gård till AcadeMedias koncernledning.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 300 medarbetare på våra 655 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 178 800 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se