×
 

Kvartalsrapport januari - mars 2001 8 maj 2001

AcadeMedia AB (publ) kvartalsrapport januari - mars 2001 8 maj 2001 De planerade omstruktureringsåtgärderna har genomförts - Gravity förstärker sin position som det ledande e-learningbolaget i Skandinavien - MacMeckarna lanserar nytt kursutbud - Stor kassa och stabilitet öppnar för förvärv Halvårsrapporten kommer den 13 augusti 2001 Verksamhet och organisation Kunskapsföretaget AcadeMedia har som affärsidé att utnyttja modern teknik för att distribuera, lagra och processa ett interaktivt lärande. Verksamheten bedrivs i två operativa enheter, Gravity och New Media Learning. De omstruktureringsåtgärder som planerades under år 2000 har genomförts. Grunden är därmed lagd för en fortsatt expansion av AcadeMedia. Ett fortsatt hårt fokus på lönsamhet kommer att råda även fortsättningsvis. Gravity har förstärkt sin position som det ledande bolaget för kundanpassade e-learninglösningar i Skandinavien. Tidigare års förluster har ersatts av positivt resultat för perioden. Partnerskap med stora kunder och fortsatt fokus på tillväxt och kvalitet präglar det fortsatta arbetet. Nytt kontor har etablerats i Köpenhamn och försäljningen utvecklas väl. New Media Learning har förändrat sin organisation och samordnat MacMeckarna och utbildningsportalen AcadeMedia World. Förlusterna har minskat kraftigt. AcadeMedia World har börjat leverera sina nyutvecklade produkter. MacMeckarna lanserar ett förnyat kursutbud med skärpan inställd på det allra senaste inom ny mediateknik och informationsbehandling. Yrkeshögskolan Masters of Media visar fortsatt hög kvalitet och stabil tillväxt och tillför värdefull kunskap till resten av organisationen. Arbetsmarknadsutbildningarna har utvecklats bra och ett nytt kontrakt med Länsarbetsnämnden i Härnösand tecknades under mars. Över 80% av de arbetslösa elever som hittills gått i AcadeMedias program har erhållit anställning efter avslutad utbildning. Omsättning och Resultat Nettoomsättningen i perioden var 25,1Mkr vilket innebär en liten ökning från föregående års första kvartal som var 23,7Mkr. Sett mot bakgrund av det kraftiga förändringsarbete som bedrivits är detta glädjande. Rörelseresultatet är -4,3Mkr (-14,1). Orderingången ser fortsatt positiv ut. Investeringar Inga större investeringar gjordes under perioden. Finansiell ställning och likviditet AcadeMedias finansiella ställning är fortsatt stark. Det egna kapitalet uppgår till 111,5 Mkr vilket jämfört med helåret 2000 innebär en minskning om 1,4 Mkr. Eget kapital per aktie är 35 kr. Likvida medel sjönk under kvartalet med -11,8 Mkr vilket är hänförligt främst till minskade korta skulder. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 99,2 Mkr. Personal AcadeMediakoncernen består per 31 mars 2001 av 147 medarbetare fördelade 86 i Gravity och 66 i New Media Learning samt 5 i övrig verksamhet. Jämfört med 31 december 2000 innebär det en nettominskning av personalen med 17 personer vilket till stor del är hänförligt till avvecklingen av olönsamma verksamheter. 13 augusti 2001 Halvårsrapport perioden jan-juni 2001 6 november 2001 Kvartalsrapport perioden jan-sep 2001 5 februari 2002 Bokslutskommuniké för året 2001 Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisor. För styrelsen, Sten Johansson VD AcadeMedia AB För siffor, se PDF-fil . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/08/20010508BIT01180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/08/20010508BIT01180/bit0002.pdf Hela Rapporten