×
 

Stigande resultat trots ett annorlunda läsår     

Elever, vårdnadshavare och medarbetare inom AcadeMedia blir allt mer benägna att rekommendera sin skola eller förskola till andra. Även betygsresultaten ökade under föregående läsår. Det framgår i årets kvalitetsrapport som presenterades på dagens webbinarium om betyg och bedömning.

– Våra skolor och förskolor gjorde fantastiska insatser under förra läsåret för att kunna erbjuda undervisning av god kvalitet trots pandemin. När vi summerar ser vi att utvecklingen varit stabil och att resultaten till och med stigit i flera avseenden. Det är ett fint kvitto på våra medarbetares ansträngningar, säger Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia. 

Fortsatt analys nödvändig 

Han är dock försiktig med att i nuläget dra allt för långtgående slutsatser, eftersom det ännu är oklart i vilken utsträckning pandemin påverkat elevernas kunskapsutveckling. Det håller AcadeMedias kvalitetschef Ingela Gullberg med om. 

– Det är något som hela skolsverige behöver fortsätta att analysera. Vi var nog många som väntade oss fallande betygsresultat i hela riket, men istället blev det nästan tvärtom. Att de nationella proven ställts in två år i rad gör dessutom analyserna utomordentligt knepiga, säger hon. 

Överträffat förväntningar 

Årets enkäter visar att elever, vårdnadshavare och medarbetare blir allt mer nöjda med AcadeMedias verksamheter. Andelen som skulle rekommendera sin förskola eller skola till andra stiger inom alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning. 

– Jag ser det som ett tydligt tecken på att man uppskattat alla ansträngningar som gjorts för att upprätthålla kvaliteten under tuffa och väldigt annorlunda omständigheter. Många har nog upplevt att den utbildning som erbjudits har överträffat förväntningarna och det är ett gott betyg till hela organisationen, säger Ingela Gullberg. 

Kvalitetsresultat i korthet 

Förskolan 

Förskolans resultat fortsätter att stiga i alla uppmätta kvali­tetsaspekter. Vårdnadshavarnas nöjdhet ökar ytterligare och andelen som uppger att barnet trivs på den egna förskolan uppgår nu till 93 procent.  

Allt fler upplever också att förskolan erbjuder en stimulerande lärmiljö (90 procent) och man är även nöjdare med pedagogerna (92 procent). Vårdnadshavarnas vilja att rekommendera det egna barnets förskola ökar också och uppgår nu till 88 procent.  

Även förskolornas årliga uppföljning av måluppfyllelsen i förhållande till läro­planen visar stigande resultat inom samtliga målområden.  

Analysen av pandemins påverkan på årets resultat i förskolan pågår fortfarande. 

Grundskolan 

Betygsresultaten inom grundskolan förbättras ytterligare och är fortsatt en bra bit över riksgenomsnitten vad gäller andelen elever som klarar kunskapskraven, behörighet till gymnasieskolan och genomsnittligt meritvärde.  

Elevernas och vårdnadshavarnas nöjdhet och därmed vilja att rekommendera sin skola ökar och ligger nu på 70 respektive 81 procent. Andelen som är nöjda med undervisningen har också stigit.  

Fortsatt är det alltför få som uppger att det är tillräcklig arbetsro i skolan även om resultatet förbättrats sedan förra mätningen.  

Analysen av pandemins påverkan på årets resultat i grundskolan är ännu pågående. 

Gymnasieskolan 

Trenden med stigande betygsresultat inom gymnasieskolan fortsätter. Andelen med examen ökar och ligger därmed något över föregående års riksgenomsnitt. Den genomsnittliga betygspoängen hamnar på samma nivå som förra året. Variationen är stor mellan olika verksamheter och utbildningar. Även gymnasieelevernas generella nöjdhet ökar och det är 83 procent som uppger att de trivs i sin skola och 76 procent som kan rekommendera den till andra. Detta är markanta uppgångar jämfört med tidigare år.  

Analysen av pandemins påverkan på årets resultat i gymnasieskolan pågår fortfarande. 

Vuxenutbildningen 

Deltagarna inom vuxenutbildningen har under det gångna året blivit än mer benägna att rekommendera sin verksamhet till andra, och utfallet ligger nu totalt sett på 88 procent. Resultatet stiger inom samtliga verksamhetsområden utom Sfi som noterar en mindre nedgång.  
 
När det gäller betygsresultaten så ligger de totalt sett under de senast publicerade riksgenomsnitten. Andelen som läser på distans är dock betydligt högre inom AcadeMedia än i övriga riket och distansutbildning har generellt sett lägre betygsresultat än klassrumsbaserad. Om resultaten delas upp på det sättet hamnar de i nivå med, eller över, riksgenomsnitten för de olika undervisningsformerna.  

Analysen av pandemins påverkan på årets resultat inom vuxenutbildningen pågår fortfarande. 

Du kanske också är intresserad av