×
 

Kompletterande information till AcadeMedias bokslutskommuniké 2008

• SAMGÅENDET MELLAN ACADEMEDIA OCH ANEW LEARNING SLUTFÖRDES UNDER OKTOBER 2008
• I KVARTAL FYRA ÖKADE OMSÄTTNINGEN I DET NYA ACADEMEDIA TILL 509 MKR
• ENGÅNGSKOSTNADER HAR BELASTAT RESULTATET MED 7,5 MKR I FJÄRDE KVARTALET
• FÖRUTSÄTTNINGAR TILL FORTSATT GOD UTVECKLING

Tolv månader (1 januari – 31 december) proforma för det sammanslagna företaget
• Nettoomsättningen uppgår till 1 749,1 mkr.
• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 172,3 mkr.
• Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgår till 134,4 mkr.
• Rörelsemarginalen uppgår till 7,7 %.

Inledning
En harmonisering av AcadeMedias tillämpning av redovisningsprinciper har gjorts i samband med samgående med Anew Learning. Nedan finns information om varför detta gjorts och redovisningsmässiga konsekvenser.
Varför har harmonisering genomförts?

I samband med samgående mellan AcadeMedia och Anew Learning analyserades redovisningsprinciperna mellan bolagen och hur de tillämpades. Det var tre områden som analyserades, hantering av skolpeng, hantering av ferielön till lärare samt hantering av uppstartskostnader. Syftet med arbetet var att tillämpa redovisningsprinciperna som bäst utvisar hur koncernens omsättning och resultat utvecklar sig över året.

Efter genomförd analys bestämdes hur harmoniseringen av tillämpningen av redovisningsprinciperna skulle hanteras. Harmoniseringen gjordes i samband med att samgående ägde rum i oktober 2008. Skolpengen erhålls likvidmässigt månadsvis men eftersom verksamheten minskar under sommaren så periodiseras den erhållna skolpengen till övriga framförvarande månader. Den mest väsentliga effekten av detta är att resultatet i stor utsträckning förskjuts framåt från andra halvåret (juli-dec) till första halvåret (jan-juni). Effekten att en större del av resultatet flyttas framåt förstärks då verksamheten växer organiskt. Ferielöner skuldförs löpande under året. Den uppbokade ferielöneskulden sänker sedan personalkostnaden under sommaren. Uppstartskostnader som uppkommer i samband med etablering av nya skolor kostnadsförs i sin helhet i samband med att de uppstår.
Fullständig information inklusive tabeller finns publicerad på www.academedia.se.


För ytterligare information vänligen kontakta
VD Marcus Strömberg
Telefon: 08 775 14 43 eller
mobil: 070 440 40 64
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

CFO Torbjörn Sannerstedt
Telefon: 031 704 80 61 eller
mobil: 0708 66 22 55
E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se

Bolagets adress och telefonnummer:
AcadeMedia AB
Org nr 556057-2850
Rålambsvägen 17
102 26 Stockholm
Telefon: 08 545 872 50


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AcadeMedia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2009, kl. 08:30.