×
 

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Vid AcadeMedias årsstämma i Stockholm idag den 30 november 2023 beslutades följande.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda utan suppleanter. Johan Andersson, Ann-Marie Begler, Jan Bernhardsson, Mikael Helmerson och Håkan Sörman omvaldes till styrelseledamöter. Hilde Britt Mellbye och Marie Osberg valdes till nya styrelseledamöter. Håkan Sörman omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter och att PricewaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets revisor, med Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet för tiden intill slutet av nästa årsstämma fastställs till totalt 3 318 000 kr (3 145 000) kronor att fördelas med 665 000 (630 000) kronor till styrelsens ordförande och 295 000 (280 000) kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 179 000 (170 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 90 000 (85 000) kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen, 74 000 (70 000) kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 37 000 (35 000) kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen, 116 000 (110 000) kronor till ordföranden kvalitetsutskottet och 58 000 (55 000) kronor till envar av övriga ledamöter i kvalitetsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt 95 000 (90 000) kronor till ordföranden fastighetsutskottet och 47 000 (45 000) kronor till övriga ledamöter i fastighetsutskottet som inte är anställda i koncernen. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av räkenskaper, beslut om resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022/2023. I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att en utdelning om 1,75 krona per aktie ska lämnas för räkenskapsåret 2022/2023 och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 4 december 2023. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 7 december 2023. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för den verkställande direktören.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Frivilligt inlösenprogram

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om frivilligt inlösenprogram bestående av (i) minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna samt (ii) fondemission utan utgivande av nya aktier.

******

Presentation från den verkställande direktörens anförande på årsstämman kommer finnas tillgänglig på https://academedia.se/investerare/bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-2023/. Här återfinns även de förslag som legat till grund för besluten ovan och, senast den 14 december 2023, protokoll från årsstämman.

För mer information, kontakta:
Katarina Wilson, COO och vice VD
Telefon: +46 8 794 42 91
E-post: Katarina.Wilson@academedia.se  

Jonas Nordström, chefsjurist
Telefon: +46 72 217 48 35
E-post jonas.nordstrom@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 19 400 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 198 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se