×
 

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Vid AcadeMedias årsstämma i Stockholm idag den 22 november 2018 beslutades följande.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Anders Bülow, Silvija Seres, Johan Andersson, Thomas Berglund, Pia Rudengren, Håkan Sörman och Anki Bystedt omvaldes till styrelseledamöter. Anders Bülow valdes till styrelsens ordförande och Thomas Berglund valdes till vice ordförande i styrelsen. Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter och att PricewaterhouseCoopers AB omväljs, med Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 2 750 000 kronor att fördelas med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till envar av övriga ledamöter, 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt 100 000 kronor till ordföranden i kvalitetsutskottet och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i kvalitetsutskottet. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade också att ledamöterna i det kvalitetsutskott som inrättades av styrelsen vid konstituerande sammanträde i november 2017 retroaktivt ska tillerkännas ett arvode om totalt 250 000 kronor för ledamöternas arbete under året 2017/2018 att fördelas med 100 000 kronor till ordföranden i kvalitetsutskottet och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i kvalitetsutskottet.

Fastställande av årsredovisningen, beslut om resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för bolaget och koncernen för 2017/2018. I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ingen utdelning ska utgå för 2017/2018 utan att resultatet ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för den verkställande direktören.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman godkände valberedningens föreslagna principer för utseende av valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram i form av konvertibelprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av emission av konvertibler till anställda i AcadeMediakoncernen, med undantag för verkställande direktören och koncernledningen. Deltagarna i programmet måste ha ingått avtal om förköp med bolaget. Programmet innefattar emission av konvertibler till ett nominellt belopp om högst 152 100 000 kronor och en beräknad utspädning om maximalt 2,5 procent. Deltagarna erbjuds att förvärva konvertibler till deras nominella belopp motsvarande deras bedömda marknadsvärde och varje konvertibel berättigar till teckning av aktier i bolaget till en konverteringskurs om 120 procent av den genomsnittliga volymviktade aktiekursen under perioden från och med den 1 februari 2019 till och med den 7 februari 2019. Konvertiblerna löper med ränta  från och med den 15 mars 2019 och de kan konverteras under  fyra  perioder. Den tidigaste perioden infaller cirka tre år efter utgivandet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att besluta om emission av stamaktier. Syftet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Bemyndigandet innebär att styrelsen kan besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av stamaktier vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor, i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst fem procent.

Presentation från den verkställande direktörens anförande på årsstämman kommer finnas tillgänglig på https://corporate.academedia.se/. Här återfinns även de förslag som legat till grund för besluten ovan och, senast den 6 december 2018, protokoll från årsstämman.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se 

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se 

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 300 medarbetare på våra 655 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 178 800 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se.