×
 

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Vid AcadeMedias årsstämma i Stockholm idag den 26 november 2019 beslutades följande.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Johan Andersson, Anders Bülow, Anki Bystedt, Pia Rudengren, Silvija Seres och Håkan Sörman omvaldes till styrelseledamöter. Anders Bülow valdes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter och att PricewaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets revisor, med Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 2 573 000 (2 750 000) kronor att fördelas med 600 000 (600 000) kronor till styrelsens ordförande och 263 000 (250 000) kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 158 000 (150 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 79 000 (75 000) kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen, 65 000 (50 000) kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 33 000 (25 000) kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt 105 000 (100 000) kronor till ordföranden i kvalitetsutskottet och 53 000 (50 000) kronor till envar av övriga ledamöter i kvalitetsutskottet som inte är anställda i koncernen. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av räkenskaper, beslut om resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018/2019. I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att en utdelning om 1,25 krona per aktie ska lämnas för räkenskapsåret 2018/2019 och att avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 28 november 2019. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 3 december 2019. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för den verkställande direktören.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman godkände valberedningens föreslagna principer för utseende av valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att besluta om emission av stamaktier. Syftet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Bemyndigandet innebär att styrelsen kan besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av stamaktier vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor, i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst fem procent.

Presentation från den verkställande direktörens anförande på årsstämman kommer finnas tillgänglig på https://corporate.academedia.se/. Här återfinns även de förslag som legat till grund för besluten ovan och, senast den 10 december 2019, protokoll från årsstämman.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se 

Jennie Thingwall, Bolagsjurist
Telefon: +46 76 14 111 59
E-post: jennie.thingwall@academedia.se 

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se