×
 

Kommuniké – Extra bolagsstämma i AcadeMedia AB

Följande beslut fattades på den extra bolagsstämman:

- Stämman beslöt att godkänna apportemission av 1.666.667 aktier i samband med förvärvet av NTI, varav 120 614 aktier av serie A och 1 546 053 aktier av serie B. De emitterade aktierna har tecknats av NTIs tidigare ägare.

- Josef Elias invaldes i AcadeMedia ABs styrelse

- Styrelsen bemyndigades att genomföra nyemission av högst 2.000.000 aktier av serie B, med eller utan företräde för befintliga aktieägare.