×
 

Kommuniké: Årsstämma 2009 i AcadeMedia AB (publ)

Följande beslut fattades enhälligt på årsstämman 2009:

• Styrelsen skall fram till nästa årsstämma bestå av Bengt Ekberg, Helen Fasth Gillstedt (nyval), Björn Björnsson, Ann-Sofi Lodin, Josef Elias och Patrik Tigerschiöld (ordf) (omval).

• Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter representerade de fyra till röstetalet största aktieägarna per 30 september 2009.

• Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB entledigades som bolagets revisorer. Efter entledigandet har bolaget endast en revisor, Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Staffan Landen.

• Ersättning till ledande befattningshavare beslutades skall utgå enligt tidigare gällande riktlinjer.

• Ersättning till styrelsen skall utgå med totalt 700 000 kr att fördelas lika mellan ledamöterna, med undantag av anställd inom koncernen som uppgår till 0 kronor och ordförande vars arvode uppgår till 200 000 kr. Om styrelsen väljer att inrätta en sådan revisionskommitté skall varje ledamot erhålla 40 000 kronor i arvode.

• Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.

• Vinstmedel balanserades enligt styrelsens förslag.

• Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarfrihet.

• Ny bolagsordning fastställdes innehållande redaktionella ändringar. Stämman fattade också beslut om att ändra bolagsordningen så att ett förenklat kallelseförande kan tillämpas. Beslutet är villkorat av att ändringarna i Aktiebolagslagen skall ha trätt i kraft.


Stockholm den 6 maj 2009

AcadeMedia AB:s styrelse

För ytterligare information kontakta
VD Marcus Strömberg
Telefon: 031 775 14 43 eller 070 440 40 64
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

CFO Mats Påhlson
Telefon: 073 430 39 24
E-post: mats.pahlson@academedia.se

Stämmoprotokoll med bilagor kommer att finnas publicerade på bolagets hemsida www.academedia.se.

Bolagets adress och telefonnummer
AcadeMedia AB
Org nr 556057-2850
Rålambsvägen 17
102 26 Stockholm
Telefon: +46 8 5458 7250