×
 

Kommuniké: Årsstämma 2008 i AcadeMedia AB (publ)

Enligt kallelse publicerad 11 april 2008 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 13 maj 2008 årsstämma i AcadeMedia AB (publ).
Följande beslut fattades enhälligt på årsstämman 2008:

• Styrelsen skall fram till nästa årsstämma bestå av Björn Björnsson (nyval), Pernilla Ström, Staffan Lund, Josef Elias, Anders Nilsson (ordf) och Fredrik Grevelius (omval).
• Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter representerade de fyra till röstetalet största aktieägarna per 31 oktober 2008.
• Styrelsen bemyndigades att genomföra nyemission av högst 575 000 aktier av serie B, med företrädesrätt för nuvarande aktieägare.
• Till medpåtecknande revisor valdes Ernst & Young AB, med Staffan Landén som ansvarig revisor.
• Ersättning till ledande befattningshavare beslutades skall utgå enligt tidigare gällande riktlinjer.
• Ersättning till styrelsen skall utgå med totalt 480 000 kr att fördelas lika mellan ledamöterna, med undantag av anställd inom koncernen som uppgår till 0 kronor och ordförande vars arvode uppgår till 180 000 kr.
• Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
• Vinstmedel balanserades enligt styrelsens förslag.
• Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarfrihet.
• Ny bolagsordning fastställdes, innebärande att årsstämma eller bolagsstämma skall hållas i Göteborg, alternativt i Stockholm.


Göteborg den 13 maj 2008
AcadeMedia AB:s styrelse


För ytterligare information kontakta
VD Marcus Strömberg
Telefon: 031 704 80 10 eller 070 440 40 64
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

CFO Torbjörn Sannerstedt
Telefon: 031 704 80 61 eller 0708 66 22 55
E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se

Stämmoprotokoll med bilagor kommer att finnas publicerade på bolagets hemsida www.academedia.se.

Bolagets adress och telefonnummer:
AcadeMedia AB
Org nr 556057-2850
Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg
Telefon: 031 704 80 00