×
 

Kallelse till extra bolagsstämma i AcadeMedia aktiebolag (publ)

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken för bolaget torsdagen den 17 juni 2010, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast kl. 16.00 torsdagen den 17 juni 2010. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras till AcadeMedia Aktiebolag, Att: Eva Appelgren, Box 12267, 102 26  Stockholm, per e-post: eva.appelgren@academedia.se, eller per fax: 08 – 545 872 58. Märk faxmeddelandet med ”Extra bolagsstämma” alternativt vid e-post, ange ”Extra bolagsstämma” i ämnesraden.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman.


Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget webbplats, www.academedia.se

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Vänligen observera att fullmakt måste insändas i original och således inte kan sändas in per fax eller e-post.

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 17 juni 2010, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare. 

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 12 061 246 aktier, varav samtliga utgivna aktier är aktier av serie B. Aktie av serie B har en röst. Totalt finns 12 061 246 röster. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
  6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Bestämmande av antal styrelseledamöter
  8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  9. Stämmans avslutande

 

Beslutsförslag:

Punkt 2, Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Sören Lindström, Hannes Snellman Advokatbyrå, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 7, Bestämmande av antal styrelseledamöter

Bolagets huvudägare Svensk Utbildning Intressenter Holding AB, som representerar cirka 76 procent av aktiekapitalet och rösterna i AcadeMedia, föreslår att styrelsen, i enlighet med vad som beslutades vid årsstämman den 29 april 2010, ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. 

Punkt 8, Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Bolagets huvudägare Svensk Utbildning Intressenter Holding AB, som representerar cirka 76 procent av aktiekapitalet och rösterna i AcadeMedia, föreslår att Harry Klagsbrun (nyval), Per Franzén (nyval), Ulf Mattsson (nyval), Josef Elias (omval) och Helen Fasth Gillstedt (omval) väljs till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås Ulf Mattsson.

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på AcadeMedias webbplats, www.academedia.se.

____________________

Stockholm i juni 2010

AcadeMedia Aktiebolag (publ)

 

Styrelsen