×
 

Kallelse till bolagsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Kallelse till bolagsstämma i AcadeMedia AB (publ) Härmed kallas aktieägarna i Academedia AB (publ) till ordinarie bolagsstämma, onsdagen den 4 april 2001 kl. 15.00 i Academedias lokaler på Bryggargatan 12 B, Stockholm. Rätt att delta Endast de aktieägare som är införda som ägare i den av Värdepapperscentralen VPC förda aktieboken fredagen den 23 mars 2001 har rätt att efter anmälan delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, senast fredag den 23 mars 2001 vara tillfälligt omregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före den 23 mars 2001. Anmälan Aktieägare som önskar delta vid stämman skall anmäla sig senast fredagen den 30 mars 2001 kl 16.00. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Anmälan kan göras på följande sätt. Brev: AcadeMedia Att: Bolagsstämma Box 622 101 32 Stockholm E-post: bolagstamma@academedia.se Rubrik: Bolagstämma Telefon: 08/671 09 70 Telefax: 08/663 4077 Rubrik Bolagsstämma Ombud och biträden Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig och får ej vara äldre än tolv månader. Vänligen observera att fullmakt måste insändas i original och således ej kan sändas in per telefax eller via Internet. Aktieägare som önskar utnyttja rätten att medföra högst två biträden till bolagsstämman, skall anmäla detta med angivande av antalet biträden, samtidigt med ovan nämnda anmälan. Förslag till dagordning 1 Stämmans öppnande. 2 Val av ordförande vid stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd. 4 Val av justeringsmän. 5 Godkännande av förslag till dagordning. 6 Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad. 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen. 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 12 Val av styrelse 13 Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission 14 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Styrelsearvoden (Punkt 11) Arvoden till styrelseledamöter år 2001 föreslås vara 200 000 kr att fördela mellan styrelseledamöterna. Arvoden till revisorerna föreslås vara ersättning för utfört arbete enligt godkänd räkning. Styrelse och revisorer (punkt 12) Till ny styrelse föreslås Bengt Stillström, Lars Strinnholm, Tomas Karlsson och Ingemar Olsson. Den föreslagna styrelsen har stöd hos drygt 60% av rösterna i bolaget. Revisor Anders Roos med suppleant Peter Gadsjö omvaldes på bolagsstämman 1999 för en period på fyra år. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission (punkt 13) Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma kunna nyemittera högst en miljon aktier av serie B inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med upp till 1 Mkr. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängligt hos bolaget fr o m den 21 mars 2001. Stockholm i mars 2001 STYRELSEN .......................................................................... ............................... AcadeMedia AB är ett företag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget Gravity e-learning erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management,och producerar utbildningssystem på intranät,Internet och CD-rom/DVD. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media-och informationsteknik genom bl a landets största yrkeshögskola, Masters of Media.Dotterbolaget AcadeMedia World är en utbildningsportal som innehåller en mängd egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media-och informationsteknik. Koncernen har ca 200 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/08/20010308BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/08/20010308BIT00800/bit0001.pdf